[સાંઈ બાબા અષ્ટોતર] ᐈ Sai Baba Ashtothram Lyrics In Gujarati With PDF

Sai Baba Ashtothram lyrics in Gujarati with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sai Baba Ashtothram Lyrics In Gujarati ઓં સાયિનાથાય નમઃઓં લક્ષ્મી નારાયણાય નમઃઓં શ્રી રામકૃષ્ણ મારુત્યાદિ રૂપાય નમઃઓં શેષશાયિને નમઃઓં ગોદાવરીતટ શિરડી વાસિને નમઃઓં ભક્ત હૃદાલયાય નમઃઓં સર્વહૃદ્વાસિને નમઃઓં ભૂતાવાસાય નમઃઓં ભૂત ભવિષ્યદ્ભાવવર્જતાય નમઃઓં કાલાતી તાય નમઃ ॥ 10 ॥ઓં કાલાય નમઃઓં કાલકાલાય નમઃઓં કાલ દર્પદમનાય નમઃઓં મૃત્યુંજયાય નમઃઓં અમર્ત્યાય નમઃઓં મર્ત્યાભય પ્રદાય નમઃઓં જીવાધારાય નમઃઓં … Read more