[દક્ષિણામૂર્તિ સ્તોત્રમ્] ᐈ Dakshinamurthy Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Dakshinamurthy Stotram lyrics in Gujarati with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Dakshinamurthy Stotram Lyrics In Gujarati શાંતિપાઠઃ ઓં યો બ્રહ્માણં વિદધાતિ પૂર્વંયો વૈ વેદાંશ્ચ પ્રહિણોતિ તસ્મૈ ।તંહદેવમાત્મ બુદ્ધિપ્રકાશંમુમુક્ષુર્વૈ શરણમહં પ્રપદ્યે ॥ ધ્યાનમ્ ઓં મૌનવ્યાખ્યા પ્રકટિતપરબ્રહ્મતત્વંયુવાનંવર્શિષ્ઠાંતેવસદૃષિગણૈરાવૃતં બ્રહ્મનિષ્ઠૈઃ ।આચાર્યેંદ્રં કરકલિત ચિન્મુદ્રમાનંદમૂર્તિંસ્વાત્મરામં મુદિતવદનં દક્ષિણામૂર્તિમીડે ॥ વટવિટપિસમીપે ભૂમિભાગે નિષણ્ણંસકલમુનિજનાનાં જ્ઞાનદાતારમારાત્ ।ત્રિભુવનગુરુમીશં દક્ષિણામૂર્તિદેવંજનનમરણદુઃખચ્છેદ દક્ષં નમામિ ॥ ચિત્રં વટતરોર્મૂલે વૃદ્ધાઃ શિષ્યાઃ ગુરુર્યુવા ।ગુરોસ્તુ મૌનવ્યાખ્યાનં શિષ્યાસ્તુચ્છિન્નસંશયાઃ ॥ ઓં નમઃ પ્રણવાર્થાય શુદ્ધજ્ઞાનૈકમૂર્તયે ।નિર્મલાય પ્રશાંતાય … Read more