[லட்சுமி அஷ்டோரம்] ᐈ Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In Tamil With PDF

Shri Lakshmi Ashtothram Stotram lyrics in tamil with pdf and meaning.

Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In Tamil தே3வ்யுவாச தே3வதே3வ! மஹாதே3வ! த்ரிகாலஜ்ஞ! மஹேஶ்வர!கருணாகர தே3வேஶ! ப4க்தாநுக்3ரஹகாரக! ‖அஷ்டோத்தர ஶதம் லக்ஷ்ம்யாஃ ஶ்ரோதுமிச்சா2மி தத்த்வதஃ ‖ ஈஶ்வர உவாச தே3வி! ஸாது4 மஹாபா4கே3 மஹாபா4க்3ய ப்ரதா3யகம் |ஸர்வைஶ்வர்யகரம் புண்யம் ஸர்வபாப ப்ரணாஶநம் ‖ஸர்வதா3ரித்3ர்ய ஶமநம் ஶ்ரவணாத்3பு4க்தி முக்தித3ம் |ராஜவஶ்யகரம் தி3வ்யம் கு3ஹ்யாத்3-கு3ஹ்யதரம் பரம் ‖து3ர்லப4ம் ஸர்வதே3வாநாம் சதுஷ்ஷஷ்டி கல்தா3ஸ்பத3ம் |பத்3மாதீ3நாம் வராந்தாநாம் நிதீ4நாம் நித்யதா3யகம் ‖ஸமஸ்த தே3வ ஸம்ஸேவ்யம் அணிமாத்3யஷ்ட ஸித்3தி4த3ம் |கிமத்ர ப3ஹுநோக்தேந தே3வீ ப்ரத்யக்ஷதா3யகம் ‖தவ ப்ரீத்யாத்3ய … Read more