[गुरु पादुका] ᐈ Guru Paduka Stotram Lyrics In Hindi With PDF

guru paduka lyrics in hindi with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Guru Paduka Stotram Lyrics In Hindi अनन्तसंसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्याम् |वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ‖ 1 ‖ कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुदमालिकाभ्याम् |दूरिकृतानम्र विपत्ततिभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ‖ 2 ‖ नता ययोः श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः |मूकाश्र्च वाचस्पतितां हि ताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ‖ 3 ‖ नालीकनीकाश पदाहृताभ्यां नानाविमोहादि निवारिकाभ्यां |नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ‖ 4 ‖ … Read more