[శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రం] ᐈ Rama Raksha Stotram Lyrics In Telugu With PDF

Rama Raksha Stotram lyrics in Telugu with pdf and meaning

Rama Raksha Stotram Lyrics In Telugu ఓం అస్య శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రమంత్రస్యబుధకౌశిక ఋషిఃశ్రీ సీతారామ చంద్రోదేవతాఅనుష్టుప్ ఛందఃసీతా శక్తిఃశ్రీమద్ హనుమాన్ కీలకంశ్రీరామచంద్ర ప్రీత్యర్థే రామరక్షా స్తోత్రజపే వినియోగః ‖ ధ్యాన ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశర ధనుషం బద్ధ పద్మాసనస్థంపీతం వాసోవసానం నవకమల దళస్పర్థి నేత్రం ప్రసన్నం |వామాంకారూఢ సీతాముఖ కమలమిలల్లోచనం నీరదాభంనానాలంకార దీప్తం దధతమురు జటామండలం రామచంద్రం ‖ స్తోత్ర చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరం |ఏకైకమక్షరం పుంసాం మహాపాతక నాశనం ‖ 1 ‖ … Read more