[ശിവാഷ്ടകമ്] ᐈ Shivashtakam Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Shivashtakam Stotram/mantra lyrics in Malayalam with pdf and meaning

Shivashtakam Stotram/Mantra Lyrics In Malayalam പ്രഭും പ്രാണനാഥം വിഭും വിശ്വനാഥം ജഗന്നാഥ നാഥം സദാനംദ ഭാജാം |ഭവദ്ഭവ്യ ഭൂതേശ്വരം ഭൂതനാഥം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ ‖ 1 ‖ ഗളേ രുംഡമാലം തനൌ സര്പജാലം മഹാകാല കാലം ഗണേശാദി പാലം |ജടാജൂട ഗംഗോത്തരംഗൈര്വിശാലം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ ‖ 2‖ മുദാമാകരം മംഡനം മംഡയംതം മഹാ മംഡലം ഭസ്മ ഭൂഷാധരം തമ് |അനാദിം ഹ്യപാരം മഹാ മോഹമാരം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ … Read more