[து3ர்கா3 ஸூக்தம்] ᐈ Durga Suktam Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Durga suktam lyrics in tamil pdf with meaning, benefits and mp3 song

Durga Suktam Stotram Lyrics In Tamil ஓம் ॥ ஜா॒தவே॑த3ஸே ஸுநவாம॒ ஸோம॑ மராதீய॒தோ நித॑3ஹாதி॒ வேத:॑3 ।ஸ ந:॑ பர்-ஷ॒த3தி॑ து॒3ர்கா3ணி॒ விஶ்வா॑ நா॒வேவ॒ ஸிந்து4ம்॑ து3ரி॒தாத்ய॒க்3நி: ॥ தாம॒க்3நிவ॑ர்ணாம் தப॑ஸா ஜ்வல॒ந்தீம் வை॑ரோச॒நீம் க॑ர்மப॒2லேஷு॒ ஜுஷ்டா᳚ம் ।து॒3ர்கா3ம் தே॒3வீக்3ம் ஶர॑ணம॒ஹம் ப்ரப॑த்3யே ஸு॒தர॑ஸி தரஸே॑ நம:॑ ॥ அக்3நே॒ த்வம் பா॑ரயா॒ நவ்யோ॑ அ॒ஸ்மாந்த்2-ஸ்வ॒ஸ்திபி॒4ரதி॑ து॒3ர்கா3ணி॒ விஶ்வா᳚ ।பூஶ்ச॑ ப்ரு॒த்2வீ ப॑3ஹு॒லா ந॑ உ॒ர்வீ ப4வா॑ தோ॒காய॒ தந॑யாய॒ ஶம்யோ: ॥ விஶ்வா॑நி நோ … Read more