[கணேஷ் அஷ்டோட்டர் சட்னமாவளி] ᐈ Ganesha Ashtottara Shata Namavali Lyrics In Tamil With PDF

Ganesh Ashtottara Shata Namavalinlyrics in tamil with pdf, benefits and meaning.

(கணேஷ் அஷ்டோட்டர் சட்னமாவளி) Ganesha Ashtottara Shata Namavali Lyrics In Tamil ஓம் கஜ3ாநநாய நமஃஓம் க3ணாத்4யக்ஷாய நமஃஓம் விக்4நாராஜாய நமஃஓம் விநாயகாய நமஃஓம் த்3த்வெமாதுராய நமஃஓம் த்3விமுகா2ய நமஃஓம் ப்ரமுகா2ய நமஃஓம் ஸுமுகா2ய நமஃஓம் க்ருதிநே நமஃஓம் ஸுப்ரதீ3பாய நமஃ (1௦) ஓம் ஸுக2நித4யே நமஃஓம் ஸுராத்4யக்ஷாய நமஃஓம் ஸுராரிக்4நாய நமஃஓம் மஹாக3ணபதயே நமஃஓம் மாந்யாய நமஃஓம் மஹாகாலாய நமஃஓம் மஹாப3லாய நமஃஓம் ஹேரம்பா3ய நமஃஓம் லம்பஜ3ட2ராய நமஃஓம் ஹ்ரஸ்வக்3ரீவாய நமஃ (2௦) ஓம் … Read more