[അര്ഗലാ സ്തോത്രമ്] ᐈ Argala Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Argala stotram lyrics in malayalam pdf with meaning, benefits and mp3 song

Argala Stotram Lyrics In Malayalam അസ്യശ്രീ അര്ഗളാ സ്തോത്ര മംത്രസ്യ വിഷ്ണുഃ ഋഷിഃ। അനുഷ്ടുപ്ഛംദഃ। ശ്രീ മഹാലക്ഷീര്ദേവതാ। മംത്രോദിതാ ദേവ്യോബീജം।നവാര്ണോ മംത്ര ശക്തിഃ। ശ്രീ സപ്തശതീ മംത്രസ്തത്വം ശ്രീ ജഗദംദാ പ്രീത്യര്ഥേ സപ്തശതീ പഠാം ഗത്വേന ജപേ വിനിയോഗഃ॥ ധ്യാനം ഓം ബംധൂക കുസുമാഭാസാം പംചമുംഡാധിവാസിനീം।സ്ഫുരച്ചംദ്രകലാരത്ന മുകുടാം മുംഡമാലിനീം॥ത്രിനേത്രാം രക്ത വസനാം പീനോന്നത ഘടസ്തനീം।പുസ്തകം ചാക്ഷമാലാം ച വരം ചാഭയകം ക്രമാത്॥ദധതീം സംസ്മരേന്നിത്യമുത്തരാമ്നായമാനിതാം। അഥവാ യാ ചംഡീ മധുകൈടഭാദി ദൈത്യദളനീ യാ മാഹിഷോന്മൂലിനീയാ ധൂമ്രേക്ഷന ചംഡമുംഡമഥനീ … Read more