[സൌംദര്യ ലഹരീ] ᐈ Soundarya Lahari Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Soundarya Lahari lyrics in Malayalam pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Soundarya Lahari Stotram Lyrics In Malayalam പ്രഥമ ഭാഗഃ – ആനംദ ലഹരി ഭുമൌസ്ഖലിത പാദാനാമ് ഭൂമിരേവാ വലംബനമ് ।ത്വയീ ജാതാ പരാധാനാമ് ത്വമേവ ശരണമ് ശിവേ ॥ ശിവഃ ശക്ത്യാ യുക്തോ യദി ഭവതി ശക്തഃ പ്രഭവിതുംന ചേദേവം ദേവോ ന ഖലു കുശലഃ സ്പംദിതുമപി।അതസ്ത്വാമ് ആരാധ്യാം ഹരി-ഹര-വിരിന്ചാദിഭി രപിപ്രണംതും സ്തോതും വാ കഥ-മക്ര്ത പുണ്യഃ പ്രഭവതി॥ 1 ॥ തനീയാംസും പാംസും തവ ചരണ പംകേരുഹ-ഭവംവിരിംചിഃ സംചിന്വന് വിരചയതി ലോകാ-നവികലമ് ।വഹത്യേനം ശൌരിഃ … Read more