[లక్ష్మి అష్టోరం] ᐈ Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In Telugu With PDF

Shri Lakshmi Ashtothram Stotram lyrics in Telugu with pdf and meaning.

Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In Telugu దేవ్యువాచ దేవదేవ! మహాదేవ! త్రికాలజ్ఞ! మహేశ్వర!కరుణాకర దేవేశ! భక్తానుగ్రహకారక! ‖అష్టోత్తర శతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః ‖ ఈశ్వర ఉవాచ దేవి! సాధు మహాభాగే మహాభాగ్య ప్రదాయకం |సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాప ప్రణాశనం ‖సర్వదారిద్ర్య శమనం శ్రవణాద్భుక్తి ముక్తిదం |రాజవశ్యకరం దివ్యం గుహ్యాద్-గుహ్యతరం పరం ‖దుర్లభం సర్వదేవానాం చతుష్షష్టి కళాస్పదం |పద్మాదీనాం వరాంతానాం నిధీనాం నిత్యదాయకం ‖సమస్త దేవ సంసేవ్యం అణిమాద్యష్ట సిద్ధిదం |కిమత్ర బహునోక్తేన దేవీ ప్రత్యక్షదాయకం … Read more

[லட்சுமி அஷ்டோரம்] ᐈ Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In Tamil With PDF

Shri Lakshmi Ashtothram Stotram lyrics in tamil with pdf and meaning.

Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In Tamil தே3வ்யுவாச தே3வதே3வ! மஹாதே3வ! த்ரிகாலஜ்ஞ! மஹேஶ்வர!கருணாகர தே3வேஶ! ப4க்தாநுக்3ரஹகாரக! ‖அஷ்டோத்தர ஶதம் லக்ஷ்ம்யாஃ ஶ்ரோதுமிச்சா2மி தத்த்வதஃ ‖ ஈஶ்வர உவாச தே3வி! ஸாது4 மஹாபா4கே3 மஹாபா4க்3ய ப்ரதா3யகம் |ஸர்வைஶ்வர்யகரம் புண்யம் ஸர்வபாப ப்ரணாஶநம் ‖ஸர்வதா3ரித்3ர்ய ஶமநம் ஶ்ரவணாத்3பு4க்தி முக்தித3ம் |ராஜவஶ்யகரம் தி3வ்யம் கு3ஹ்யாத்3-கு3ஹ்யதரம் பரம் ‖து3ர்லப4ம் ஸர்வதே3வாநாம் சதுஷ்ஷஷ்டி கல்தா3ஸ்பத3ம் |பத்3மாதீ3நாம் வராந்தாநாம் நிதீ4நாம் நித்யதா3யகம் ‖ஸமஸ்த தே3வ ஸம்ஸேவ்யம் அணிமாத்3யஷ்ட ஸித்3தி4த3ம் |கிமத்ர ப3ஹுநோக்தேந தே3வீ ப்ரத்யக்ஷதா3யகம் ‖தவ ப்ரீத்யாத்3ய … Read more

[ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೋರಂ] ᐈ Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In Kannada With PDF

Shri Lakshmi Ashtothram Stotram lyrics in kannada with pdf and meaning.

Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In Kannada ದೇವ್ಯುವಾಚ ದೇವದೇವ! ಮಹಾದೇವ! ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞ! ಮಹೇಶ್ವರ!ಕರುಣಾಕರ ದೇವೇಶ! ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಕ! ‖ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತತ್ತ್ವತಃ ‖ ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ ದೇವಿ! ಸಾಧು ಮಹಾಭಾಗೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಪ್ರದಾಯಕಂ |ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ ‖ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯ ಶಮನಂ ಶ್ರವಣಾದ್ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿದಂ |ರಾಜವಶ್ಯಕರಂ ದಿವ್ಯಂ ಗುಹ್ಯಾದ್-ಗುಹ್ಯತರಂ ಪರಂ ‖ದುರ್ಲಭಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕಳಾಸ್ಪದಂ |ಪದ್ಮಾದೀನಾಂ ವರಾಂತಾನಾಂ ನಿಧೀನಾಂ ನಿತ್ಯದಾಯಕಂ ‖ಸಮಸ್ತ ದೇವ ಸಂಸೇವ್ಯಂ ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿದಂ |ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ದೇವೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಾಯಕಂ … Read more

[ലക്ഷ്മി അഷ്ടോറം] ᐈ Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In Malayalam With PDF

Shri Lakshmi Ashtothram Stotram lyrics in malayalam with pdf and meaning.

Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In Malayalam ദേവ്യുവാച ദേവദേവ! മഹാദേവ! ത്രികാലജ്ഞ! മഹേശ്വര!കരുണാകര ദേവേശ! ഭക്താനുഗ്രഹകാരക! ‖അഷ്ടോത്തര ശതം ലക്ഷ്മ്യാഃ ശ്രോതുമിച്ഛാമി തത്ത്വതഃ ‖ ഈശ്വര ഉവാച ദേവി! സാധു മഹാഭാഗേ മഹാഭാഗ്യ പ്രദായകം |സര്വൈശ്വര്യകരം പുണ്യം സര്വപാപ പ്രണാശനമ് ‖സര്വദാരിദ്ര്യ ശമനം ശ്രവണാദ്ഭുക്തി മുക്തിദമ് |രാജവശ്യകരം ദിവ്യം ഗുഹ്യാദ്-ഗുഹ്യതരം പരം ‖ദുര്ലഭം സര്വദേവാനാം ചതുഷ്ഷഷ്ടി കളാസ്പദമ് |പദ്മാദീനാം വരാംതാനാം നിധീനാം നിത്യദായകമ് ‖സമസ്ത ദേവ സംസേവ്യം അണിമാദ്യഷ്ട സിദ്ധിദം |കിമത്ര ബഹുനോക്തേന ദേവീ പ്രത്യക്ഷദായകം … Read more

[લક્ષ્મી અષ્ટોરમ] ᐈ Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In Gujarati With PDF

Shri Lakshmi Ashtothram Stotram lyrics in gujarati with pdf and meaning.

Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In Gujarati દેવ્યુવાચ દેવદેવ! મહાદેવ! ત્રિકાલજ્ઞ! મહેશ્વર!કરુણાકર દેવેશ! ભક્તાનુગ્રહકારક! ‖અષ્ટોત્તર શતં લક્ષ્મ્યાઃ શ્રોતુમિચ્છામિ તત્ત્વતઃ ‖ ઈશ્વર ઉવાચ દેવિ! સાધુ મહાભાગે મહાભાગ્ય પ્રદાયકં |સર્વૈશ્વર્યકરં પુણ્યં સર્વપાપ પ્રણાશનમ્ ‖સર્વદારિદ્ર્ય શમનં શ્રવણાદ્ભુક્તિ મુક્તિદમ્ |રાજવશ્યકરં દિવ્યં ગુહ્યાદ્-ગુહ્યતરં પરં ‖દુર્લભં સર્વદેવાનાં ચતુષ્ષષ્ટિ કળાસ્પદમ્ |પદ્માદીનાં વરાંતાનાં નિધીનાં નિત્યદાયકમ્ ‖સમસ્ત દેવ સંસેવ્યં અણિમાદ્યષ્ટ સિદ્ધિદં |કિમત્ર બહુનોક્તેન દેવી પ્રત્યક્ષદાયકં … Read more

[ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟୋରାମ |] ᐈ Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In Oriya/Odia With PDF

Shri Lakshmi Ashtothram Stotram lyrics in oriya with pdf and meaning.

Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In Oriya/Odia ଦେଵ୍ଯୁଵାଚ ଦେଵଦେଵ! ମହାଦେଵ! ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞ! ମହେଶ୍ଵର!କରୁଣାକର ଦେଵେଶ! ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହକାରକ! ‖ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତଂ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ଯାଃ ଶ୍ରୋତୁମିଚ୍ଛାମି ତତ୍ତ୍ଵତଃ ‖ ଈଶ୍ଵର ଉଵାଚ ଦେଵି! ସାଧୁ ମହାଭାଗେ ମହାଭାଗ୍ଯ ପ୍ରଦାଯକଂ |ସର୍ଵୈଶ୍ଵର୍ଯକରଂ ପୁଣ୍ଯଂ ସର୍ଵପାପ ପ୍ରଣାଶନମ୍ ‖ସର୍ଵଦାରିଦ୍ର୍ଯ ଶମନଂ ଶ୍ରଵଣାଦ୍ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତିଦମ୍ |ରାଜଵଶ୍ଯକରଂ ଦିଵ୍ଯଂ ଗୁହ୍ଯାଦ୍-ଗୁହ୍ଯତରଂ ପରଂ ‖ଦୁର୍ଲଭଂ ସର୍ଵଦେଵାନାଂ ଚତୁଷ୍ଷଷ୍ଟି କଳାସ୍ପଦମ୍ |ପଦ୍ମାଦୀନାଂ ଵରାଂତାନାଂ ନିଧୀନାଂ ନିତ୍ଯଦାଯକମ୍ ‖ସମସ୍ତ ଦେଵ ସଂସେଵ୍ଯଂ ଅଣିମାଦ୍ଯଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧିଦଂ |କିମତ୍ର ବହୁନୋକ୍ତେନ ଦେଵୀ ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷଦାଯକଂ … Read more

[লক্ষ্মী অষ্টোরাম] ᐈ Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In Bengali With PDF

Shri Lakshmi Ashtothram Stotram lyrics in bengali with pdf and meaning.

দেব্যুবাচ দেবদেব! মহাদেব! ত্রিকালজ্ঞ! মহেশ্বর!করুণাকর দেবেশ! ভক্তানুগ্রহকারক! ‖অষ্টোত্তর শতং লক্ষ্ম্যাঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ‖ ঈশ্বর উবাচ দেবি! সাধু মহাভাগে মহাভাগ্য প্রদাযকং |সর্বৈশ্বর্যকরং পুণ্যং সর্বপাপ প্রণাশনম্ ‖সর্বদারিদ্র্য শমনং শ্রবণাদ্ভুক্তি মুক্তিদম্ |রাজবশ্যকরং দিব্যং গুহ্যাদ্-গুহ্যতরং পরং ‖দুর্লভং সর্বদেবানাং চতুষ্ষষ্টি ক঳াস্পদম্ |পদ্মাদীনাং বরাংতানাং নিধীনাং নিত্যদাযকম্ ‖সমস্ত দেব সংসেব্যং অণিমাদ্যষ্ট সিদ্ধিদং |কিমত্র বহুনোক্তেন দেবী প্রত্যক্ষদাযকং ‖তব প্রীত্যাদ্য বক্ষ্যামি সমাহিতমনাশ্শৃণু |অষ্টোত্তর শতস্যাস্য … Read more

[Lakshmi Ashtothram] ᐈ Satanam Lyrics In English With PDF

Shri Lakshmi Ashtothram Stotram lyrics in english with pdf and meaning.

Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In English Devyuvaacha devadeva! mahaadeva! trikaalajjhna! maheshvara!karunaakara devesha! bhaktaanugrahakaaraka! ‖ashhtottara shatam lakshhmyaah shrotumicchaami tattvatah ‖ Eeshvara Uvaacha devi! saadhu mahaabhaage mahaabhaagya pradaayakam |sarvaishvaryakaram punyam sarvapaapa pranaashanam ‖sarvadaaridrya shamanam shravanaadbhukti muktidam |raajavashyakaram divyam guhyaad-guhyataram param ‖durlabham sarvadevaanaam chatushhshhashhti kalaaspadam |padmaadeenaam varaamtaanaam nidheenaam nityadaayakam ‖samasta deva samsevyam animaadyashhta siddhidam |kimatra bahunoktena devee pratyakshhadaayakam … Read more

[लक्ष्मी अष्टोतरम] ᐈ Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In Hindi With PDF

Shri Lakshmi Ashtothram Stotram lyrics in hindi with pdf and meaning.

Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In Hindi/Sanskrit देव्युवाच देवदेव! महादेव! त्रिकालज्ञ! महेश्वर!करुणाकर देवेश! भक्तानुग्रहकारक! ‖अष्टोत्तर शतं लक्ष्म्याः श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ‖ ईश्वर उवाच देवि! साधु महाभागे महाभाग्य प्रदायकं |सर्वैश्वर्यकरं पुण्यं सर्वपाप प्रणाशनम् ‖सर्वदारिद्र्य शमनं श्रवणाद्भुक्ति मुक्तिदम् |राजवश्यकरं दिव्यं गुह्याद्-गुह्यतरं परं ‖दुर्लभं सर्वदेवानां चतुष्षष्टि कलास्पदम् |पद्मादीनां वरान्तानां निधीनां नित्यदायकम् ‖समस्त देव संसेव्यं अणिमाद्यष्ट सिद्धिदं |किमत्र बहुनोक्तेन देवी प्रत्यक्षदायकं … Read more