[શ્રી વેંકટેશ્વર અષ્ટોત્તર] ᐈ Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Lyrics In Gujarati With PDF

Venkateswara Ashtothram Stotram lyrics in Gujarati with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Stotram Lyrics In Gujarati ઓં શ્રી વેંકટેશાય નમઃઓં શ્રીનિવાસાય નમઃઓં લક્ષ્મિપતયે નમઃઓં અનાનુયાય નમઃઓં અમૃતાંશને નમઃઓં માધવાય નમઃઓં કૃષ્ણાય નમઃઓં શ્રીહરયે નમઃઓં જ્ઞાનપંજરાય નમઃઓં શ્રીવત્સ વક્ષસે નમઃઓં જગદ્વંદ્યાય નમઃઓં ગોવિંદાય નમઃઓં શાશ્વતાય નમઃઓં પ્રભવે નમઃઓં શેશાદ્રિનિલાયાય નમઃઓં દેવાય નમઃઓં કેશવાય નમઃઓં મધુસૂદનાય નમઃઓં અમૃતાય નમઃઓં વિષ્ણવે નમઃઓં અચ્યુતાય નમઃઓં પદ્મિનીપ્રિયાય નમઃઓં સર્વેશાય … Read more