[સૌંદર્ય લહરી] ᐈ Soundarya Lahari Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Soundarya Lahari lyrics in Gujarati pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Soundarya Lahari Stotram Lyrics In Gujarati પ્રથમ ભાગઃ – આનંદ લહરિ ભુમૌસ્ખલિત પાદાનામ્ ભૂમિરેવા વલંબનમ્ ।ત્વયી જાતા પરાધાનામ્ ત્વમેવ શરણમ્ શિવે ॥ શિવઃ શક્ત્યા યુક્તો યદિ ભવતિ શક્તઃ પ્રભવિતુંન ચેદેવં દેવો ન ખલુ કુશલઃ સ્પંદિતુમપિ।અતસ્ત્વામ્ આરાધ્યાં હરિ-હર-વિરિન્ચાદિભિ રપિપ્રણંતું સ્તોતું વા કથ-મક્ર્ત પુણ્યઃ પ્રભવતિ॥ 1 ॥ તનીયાંસું પાંસું તવ ચરણ પંકેરુહ-ભવંવિરિંચિઃ સંચિન્વન્ વિરચયતિ લોકા-નવિકલમ્ ।વહત્યેનં શૌરિઃ … Read more