[ತೋಟಕಾಷ್ಟಕಂ] ᐈ Totakashtakam Lyrics In Kannada Pdf

Have you ever felt lost in a sea of information, searching for wisdom and clarity? Well, imagine finding a beacon of knowledge, a guide who dispels ignorance and leads you to enlightenment.

That’s the essence of the Totakashtakam, a beautiful Sanskrit hymn praising the role of the Guru in Hindu tradition.

Written by Totakacharya, a devoted disciple of Adi Shankara, the Totakashtakam is like a heartfelt letter poured into eight stanzas.

Each verse overflows with gratitude and reverence for the Guru, who is compared to an ocean of wisdom, a torch illuminating the path to spiritual truth.

Totakashtakam Ragam Kannada

ವಿದಿತಾಖಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಧಾ ಜಲಧೇ
ಮಹಿತೋಪನಿಷತ್-ಕಥಿತಾರ್ಥ ನಿಧೇ ।
ಹೃದಯೇ ಕಲಯೇ ವಿಮಲಂ ಚರಣಂ
ಭವ ಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ ॥ 1 ॥

ಕರುಣಾ ವರುಣಾಲಯ ಪಾಲಯ ಮಾಂ
ಭವಸಾಗರ ದುಃಖ ವಿದೂನ ಹೃದಂ ।
ರಚಯಾಖಿಲ ದರ್ಶನ ತತ್ತ್ವವಿದಂ
ಭವ ಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ ॥ 2 ॥

ಭವತಾ ಜನತಾ ಸುಹಿತಾ ಭವಿತಾ
ನಿಜಬೋಧ ವಿಚಾರಣ ಚಾರುಮತೇ ।
ಕಲಯೇಶ್ವರ ಜೀವ ವಿವೇಕ ವಿದಂ
ಭವ ಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ ॥ 3 ॥

ಭವ ಎವ ಭವಾನಿತಿ ಮೆ ನಿತರಾಂ
ಸಮಜಾಯತ ಚೇತಸಿ ಕೌತುಕಿತಾ ।
ಮಮ ವಾರಯ ಮೋಹ ಮಹಾಜಲಧಿಂ
ಭವ ಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ ॥ 4 ॥

ಸುಕೃತೇಽಧಿಕೃತೇ ಬಹುಧಾ ಭವತೋ
ಭವಿತಾ ಸಮದರ್ಶನ ಲಾಲಸತಾ ।
ಅತಿ ದೀನಮಿಮಂ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ
ಭವ ಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ ॥ 5 ॥

ಜಗತೀಮವಿತುಂ ಕಲಿತಾಕೃತಯೋ
ವಿಚರಂತಿ ಮಹಾಮಾಹ ಸಚ್ಛಲತಃ ।
ಅಹಿಮಾಂಶುರಿವಾತ್ರ ವಿಭಾಸಿ ಗುರೋ
ಭವ ಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ ॥ 6 ॥

ಗುರುಪುಂಗವ ಪುಂಗವಕೇತನ ತೇ
ಸಮತಾಮಯತಾಂ ನ ಹಿ ಕೋಽಪಿ ಸುಧೀಃ ।
ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ತತ್ತ್ವನಿಧೇ
ಭವ ಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ ॥ 7 ॥

ವಿದಿತಾ ನ ಮಯಾ ವಿಶದೈಕ ಕಲಾ
ನ ಚ ಕಿಂಚನ ಕಾಂಚನಮಸ್ತಿ ಗುರೋ ।
ದೃತಮೇವ ವಿಧೇಹಿ ಕೃಪಾಂ ಸಹಜಾಂ
ಭವ ಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ ॥ 8 ॥

********

Praise for the Guru’s Knowledge and Compassion ~ Totakacharya first admires the Guru’s vast understanding of scriptures and spiritual teachings.

He sees the Guru as someone who can dispel the darkness of ignorance and lead him towards enlightenment.

Seeking Guidance for Self-Realization ~ The disciple expresses his desire to understand the true nature of God and the soul.

He pleads for the Guru’s help in navigating the complex questions about reality and existence.

Protection from Delusion and Evil ~ The hymn acknowledges the challenges on the spiritual path.

Totakacharya seeks the Guru’s protection from negativity and harmful influences, urging him to be a haven in the face of confusion.

Yearning for Liberation ~ The ultimate goal for many spiritual seekers is moksha or liberation from the cycle of birth and death.

Totakacharya expresses his longing for this freedom and implores the Guru to guide him towards achieving it.

Surrender and Trust ~ In the final verses, the disciple surrenders completely to the Guru’s wisdom and grace.

He acknowledges the Guru’s eternal presence and seeks his guidance in every aspect of life.

The Totakashtakam is not just a beautiful poem, it’s a powerful reminder of the importance of the Guru-disciple relationship.

It emphasizes the crucial role of a spiritual teacher in providing guidance, knowledge, and support on the path to self-realization.

The hymn’s simplicity and sincerity resonate with people of all ages and backgrounds, making it a timeless classic in Hindu devotional literature.

Who is Adi Shankara?

Adi Shankara was a renowned Indian philosopher and theologian who founded the Advaita Vedanta school of thought. He is considered one of the most influential figures in Hinduism.

What does “Totakashtakam” mean? 

Totakashtakam translates to “Eight Verses of Totaka” and refers to the eight stanzas of the hymn.

Where can I find the Totakashtakam?

 The Totakashtakam is available in Sanskrit and various translations online and in many religious texts. You can also find audio recordings of the hymn chanted beautifully by devotional singers.

This time we published Totakashtakam Lyrics In Kannada and if you want to read this stotram in any other language then you can select it from 9 different languages.

You can Download Totakashtakam Lyrics In Kannada PDF from the button below. And if you have not found what you are looking for then you can just comment down below.

Whether you’re a seasoned spiritual seeker or simply curious about Hindu traditions, the Totakashtakam offers a glimpse into the profound bond between a Guru and their disciple.

Its message of gratitude, trust, and the pursuit of truth continues to inspire and guide countless individuals on their journeys of self-discovery.

Read In: English | Hindi | Tamil | Telugu | Odia | Malayalam | Bengali | Gujarati | Kannada

Leave a Comment