[ஸ்ரீ தேவி கரக்மலா] ᐈ Sri Devi Khadgamala Stotram Lyrics In Tamil With PDF

devi khadgamala stotram lyrics in tamil with pdf, meaning and benefits

Sri Devi Khadgamala Stotram Lyrics In Tamil ஶ்ரீ தே3வீ ப்ரார்த2ந ஹ்ரீஂகாராஸநக3ர்பி4தாநலஶிகா2ம் ஸௌஃ க்லீம் கல்தா3ம் பி3ப்4ரதீம்ஸௌவர்ணாம்ப3ரதா4ரிணீம் வரஸுதா4தௌ4தாம் த்ரிநேத்ரோஜ்ஜ்வலாம் |வந்தே3 புஸ்தகபாஶமஂகுஶத4ராம் ஸ்ரக்3பூ4ஷிதாமுஜ்ஜ்வலாம்த்வாம் கௌ3ரீம் த்ரிபுராம் பராத்பரகல்தா3ம் ஶ்ரீசக்ரஸஂசாரிணீம் ‖ அஸ்ய ஶ்ரீ ஶுத்3த4ஶக்திமாலாமஹாமந்த்ரஸ்ய, உபஸ்தே2ந்த்3ரியாதி4ஷ்டா2யீ வருணாதி3த்ய ருஷயஃ தே3வீ கா3யத்ரீ ச2ந்தஃ3 ஸாத்விக ககாரப4ட்டாரகபீட2ஸ்தி2த காமேஶ்வராஂகநிலயா மஹாகாமேஶ்வரீ ஶ்ரீ லலிதா ப4ட்டாரிகா தே3வதா, ஐம் பீ3ஜம் க்லீம் ஶக்திஃ, ஸௌஃ கீலகம் மம க2ட்3க3ஸித்3த்4யர்தே2 ஸர்வாபீ4ஷ்டஸித்3த்4யர்தே2 ஜபே விநியோகஃ3, மூலமந்த்ரேண ஷட3ங்க3ந்யாஸம் குர்யாத் | த்4யாநம் ஆரக்தாபா4ந்த்ரிணேத்ராமருணிமவஸநாம் … Read more