[सौन्दर्य लहरी] ᐈ Soundarya Lahari Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit With PDF

Soundarya Lahari lyrics in Hindi/Sanskrit pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Soundarya Lahari Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit प्रथम भागः – आनन्द लहरि भुमौस्खलित पादानाम् भूमिरेवा वलम्बनम् ।त्वयी जाता पराधानाम् त्वमेव शरणम् शिवे ॥ शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुंन चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि।अतस्त्वाम् आराध्यां हरि-हर-विरिन्चादिभि रपिप्रणन्तुं स्तोतुं वा कथ-मक्र्त पुण्यः प्रभवति॥ 1 ॥ तनीयांसुं पांसुं तव चरण पङ्केरुह-भवंविरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोका-नविकलम् ।वहत्येनं शौरिः … Read more