[శివాష్టకం] ᐈ Shivashtakam Stotram Lyrics In Telugu With PDF

Shivashtakam Stotram/mantra lyrics in telugu with pdf and meaning

Shivashtakam Stotram/Mantra Lyrics In Telugu ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథ నాథం సదానంద భాజాం |భవద్భవ్య భూతేశ్వరం భూతనాథం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ‖ 1 ‖ గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం మహాకాల కాలం గణేశాది పాలం |జటాజూట గంగోత్తరంగైర్విశాలం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ‖ 2‖ ముదామాకరం మండనం మండయంతం మహా మండలం భస్మ భూషాధరం తం |అనాదిం హ్యపారం మహా మోహమారం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే … Read more