[ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ] ᐈ Rama Raksha Stotram In Kannada PDF

Rama Raksha Stotram lyrics in Kannada with pdf and meaning

Welcome, dear readers, to the spiritual world of “Rama Raksha Stotram.” This powerful hymn serves as a divine shield of protection, seeking the blessings and grace of Lord Rama. Join us as we explore the significance of this sacred chant and understand its profound meaning. Rama Raksha Stotram Lyrics In Kannada ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮರಕ್ಷಾ … Read more

[శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రం] ᐈ Rama Raksha Stotram Lyrics In Telugu With PDF

Rama Raksha Stotram lyrics in Telugu with pdf and meaning

Rama Raksha Stotram Lyrics In Telugu ఓం అస్య శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రమంత్రస్యబుధకౌశిక ఋషిఃశ్రీ సీతారామ చంద్రోదేవతాఅనుష్టుప్ ఛందఃసీతా శక్తిఃశ్రీమద్ హనుమాన్ కీలకంశ్రీరామచంద్ర ప్రీత్యర్థే రామరక్షా స్తోత్రజపే వినియోగః ‖ ధ్యాన ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశర ధనుషం బద్ధ పద్మాసనస్థంపీతం వాసోవసానం నవకమల దళస్పర్థి నేత్రం ప్రసన్నం |వామాంకారూఢ సీతాముఖ కమలమిలల్లోచనం నీరదాభంనానాలంకార దీప్తం దధతమురు జటామండలం రామచంద్రం ‖ స్తోత్ర చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరం |ఏకైకమక్షరం పుంసాం మహాపాతక నాశనం ‖ 1 ‖ … Read more

[ஸ்ரீராம் ரக்ஷ ஸ்தோத்திரம்] ᐈ Rama Raksha Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Rama Raksha Stotram lyrics in Tamil with pdf and meaning

Rama Raksha Stotram Lyrics In Tamil ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ ராமரக்ஷா ஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்யபு3த4கௌஶிக ருஷிஃஶ்ரீ ஸீதாராம சந்த்3ரோதே3வதாஅநுஷ்டுப் ச2ந்தஃ3ஸீதா ஶக்திஃஶ்ரீமத்3 ஹநுமாந் கீலகம்ஶ்ரீராமசந்த்3ர ப்ரீத்யர்தே2 ராமரக்ஷா ஸ்தோத்ரஜபே விநியோகஃ3 ‖ த்4யாநம த்4யாயேதா3ஜாநுபா3ஹும் த்4ருதஶர த4நுஷம் ப3த்3த4 பத்3மாஸநஸ்த2ம்பீதம் வாஸோவஸாநம் நவகமல த3ல்த3ஸ்பர்தி2 நேத்ரம் ப்ரஸந்நம் |வாமாஂகாரூட4 ஸீதாமுக2 கமலமிலல்லோசநம் நீரதா3ப4ம்நாநாலஂகார தீ3ப்தம் த3த4தமுரு ஜடாமண்ட3லம் ராமசந்த்3ரம் ‖ ஸ்தோத்ரம சரிதம் ரகு4நாத2ஸ்ய ஶதகோடி ப்ரவிஸ்தரம் |ஏகைகமக்ஷரம் பும்ஸாம் மஹாபாதக நாஶநம் ‖ 1 ‖ த்4யாத்வா நீலோத்பல ஶ்யாமம் ராமம் ராஜீவலோசநம் |ஜாநகீ லக்ஷ்மணோபேதம் … Read more

[ശ്രീരാം രക്ഷാ സ്‌തോത്രം] ᐈ Rama Raksha Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Rama Raksha Stotram lyrics in Malayalam with pdf and meaning

Rama Raksha Stotram Lyrics In Malayalam ഓം അസ്യ ശ്രീ രാമരക്ഷാ സ്തോത്രമംത്രസ്യബുധകൌശിക ഋഷിഃശ്രീ സീതാരാമ ചംദ്രോദേവതാഅനുഷ്ടുപ് ഛംദഃസീതാ ശക്തിഃശ്രീമദ് ഹനുമാന് കീലകമ്ശ്രീരാമചംദ്ര പ്രീത്യര്ഥേ രാമരക്ഷാ സ്തോത്രജപേ വിനിയോഗഃ ‖ ധ്യാനമ ധ്യായേദാജാനുബാഹും ധൃതശര ധനുഷം ബദ്ധ പദ്മാസനസ്ഥംപീതം വാസോവസാനം നവകമല ദളസ്പര്ഥി നേത്രം പ്രസന്നമ് |വാമാംകാരൂഢ സീതാമുഖ കമലമിലല്ലോചനം നീരദാഭംനാനാലംകാര ദീപ്തം ദധതമുരു ജടാമംഡലം രാമചംദ്രമ് ‖ സ്തോത്രമ ചരിതം രഘുനാഥസ്യ ശതകോടി പ്രവിസ്തരമ് |ഏകൈകമക്ഷരം പുംസാം മഹാപാതക നാശനമ് ‖ 1 ‖ … Read more

[શ્રીરામ રક્ષા સ્તોત્રમ્] ᐈ Rama Raksha Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Rama Raksha Stotram lyrics in Gujarati with pdf and meaning

Rama Raksha Stotram Lyrics In Gujarati ઓં અસ્ય શ્રી રામરક્ષા સ્તોત્રમંત્રસ્યબુધકૌશિક ઋષિઃશ્રી સીતારામ ચંદ્રોદેવતાઅનુષ્ટુપ્ છંદઃસીતા શક્તિઃશ્રીમદ્ હનુમાન્ કીલકમ્શ્રીરામચંદ્ર પ્રીત્યર્થે રામરક્ષા સ્તોત્રજપે વિનિયોગઃ ‖ ધ્યાનમ ધ્યાયેદાજાનુબાહું ધૃતશર ધનુષં બદ્ધ પદ્માસનસ્થંપીતં વાસોવસાનં નવકમલ દળસ્પર્થિ નેત્રં પ્રસન્નમ્ |વામાંકારૂઢ સીતામુખ કમલમિલલ્લોચનં નીરદાભંનાનાલંકાર દીપ્તં દધતમુરુ જટામંડલં રામચંદ્રમ્ ‖ સ્તોત્રમ ચરિતં રઘુનાથસ્ય શતકોટિ પ્રવિસ્તરમ્ |એકૈકમક્ષરં પુંસાં મહાપાતક નાશનમ્ ‖ 1 ‖ … Read more

[ଶ୍ରୀରାମ ରାକ୍ଷସ ଷ୍ଟୋଟ୍ରାମ |] ᐈ Rama Raksha Stotram Lyrics In Oriya/Odia With PDF

Rama Raksha Stotram lyrics in Oriya with pdf and meaning

So finally after so many requests, we have added Rama Raksha Stotram Lyrics in Oriya. And congrats you finally found this stotram here. Rama Raksha Stotram is dedicated to Lord Rama. This stotra was written by Rishi Budha Kaushika. It is the stotram of protection. The person who read this stotram with full devotion will … Read more

[শ্রীরাম রক্ষ স্তোত্রম] ᐈ Rama Raksha Stotram Lyrics In Bengali With PDF

Rama Raksha Stotram lyrics in bengali with pdf and meaning

Rama Raksha Stotram Lyrics In Bengali ওং অস্য শ্রী রামরক্ষা স্তোত্রমংত্রস্যবুধকৌশিক ঋষিঃশ্রী সীতারাম চংদ্রোদেবতাঅনুষ্টুপ্ ছংদঃসীতা শক্তিঃশ্রীমদ্ হনুমান্ কীলকম্শ্রীরামচংদ্র প্রীত্যর্থে রামরক্ষা স্তোত্রজপে বিনিযোগঃ ‖ ধ্যানম ধ্যাযেদাজানুবাহুং ধৃতশর ধনুষং বদ্ধ পদ্মাসনস্থংপীতং বাসোবসানং নবকমল দ঳স্পর্থি নেত্রং প্রসন্নম্ |বামাংকারূঢ সীতামুখ কমলমিলল্লোচনং নীরদাভংনানালংকার দীপ্তং দধতমুরু জটামংডলং রামচংদ্রম্ ‖ স্তোত্রম চরিতং রঘুনাথস্য শতকোটি প্রবিস্তরম্ |একৈকমক্ষরং পুংসাং মহাপাতক নাশনম্ ‖ 1 ‖ … Read more

[Rama Raksha] ᐈ Stotram Lyrics In English With PDF

Rama Raksha Stotram lyrics in English with pdf and meaning

Rama Raksha Stotram Lyrics In English om asya shree raamarakshhaa stotramamtrasyabudhakaushika rrishhihshree seetaaraama chamdrodevataaanushhtup chamdahseetaa shaktihshreemad hanumaan keelakamshreeraamacamdra preetyarthe raamarakshhaa stotrajape viniyogah ‖ Dhyaanam dhyaayedaajaanubaahum dhrritashara dhanushham baddha padmaasanasthampeetam vaasovasaanam navakamala dalasparthi netram prasannam |vaamaamkaaroodha seetaamukha kamalamilallochanam neeradaabhamnaanaalamkaara deeptam dadhatamuru jataamamdalam raamachamdram ‖ Stotram charitam raghunaathasya shatakoti pravistaram |ekaikamakshharam pumsaam mahaapaataka naashanam ‖ 1 ‖ … Read more

[श्रीराम रक्षा स्तोत्रम्] ᐈ Rama Raksha Stotram Lyrics In Hindi With PDF

Rama Raksha Stotram lyrics in Hindi with pdf and meaning

Rama Raksha Stotram Lyrics In Hindi ॐ अस्य श्री रामरक्षा स्तोत्रमन्त्रस्यबुधकौशिक ऋषिःश्री सीताराम चन्द्रोदेवताअनुष्टुप् छन्दःसीता शक्तिःश्रीमद् हनुमान् कीलकम्श्रीरामचन्द्र प्रीत्यर्थे रामरक्षा स्तोत्रजपे विनियोगः ‖ ध्यानम ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशर धनुषं बद्ध पद्मासनस्थंपीतं वासोवसानं नवकमल दलस्पर्थि नेत्रं प्रसन्नम् |वामाङ्कारूढ सीतामुख कमलमिलल्लोचनं नीरदाभंनानालङ्कार दीप्तं दधतमुरु जटामण्डलं रामचन्द्रम् ‖ स्तोत्रम चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् |एकैकमक्षरं पुंसां महापातक नाशनम् ‖ 1 ‖ … Read more