[શ્રી દેવી ખડ્ગમાલા] ᐈ Sri Devi Khadgamala Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

devi khadgamala stotram lyrics in gujarati with pdf, meaning and benefits

Sri Devi Khadgamala Stotram Lyrics In Gujarati શ્રી દેવી પ્રાર્થન હ્રીંકારાસનગર્ભિતાનલશિખાં સૌઃ ક્લીં કળાં બિભ્રતીંસૌવર્ણાંબરધારિણીં વરસુધાધૌતાં ત્રિનેત્રોજ્જ્વલામ્ |વંદે પુસ્તકપાશમંકુશધરાં સ્રગ્ભૂષિતામુજ્જ્વલાંત્વાં ગૌરીં ત્રિપુરાં પરાત્પરકળાં શ્રીચક્રસંચારિણીમ્ ‖ અસ્ય શ્રી શુદ્ધશક્તિમાલામહામંત્રસ્ય, ઉપસ્થેંદ્રિયાધિષ્ઠાયી વરુણાદિત્ય ઋષયઃ દેવી ગાયત્રી છંદઃ સાત્વિક કકારભટ્ટારકપીઠસ્થિત કામેશ્વરાંકનિલયા મહાકામેશ્વરી શ્રી લલિતા ભટ્ટારિકા દેવતા, ઐં બીજં ક્લીં શક્તિઃ, સૌઃ કીલકં મમ ખડ્ગસિદ્ધ્યર્થે સર્વાભીષ્ટસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ, મૂલમંત્રેણ ષડંગન્યાસં … Read more