[ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟୋରାମ |] ᐈ Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In Oriya/Odia With PDF

Shri Lakshmi Ashtothram Stotram lyrics in oriya with pdf and meaning.

Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In Oriya/Odia ଦେଵ୍ଯୁଵାଚ ଦେଵଦେଵ! ମହାଦେଵ! ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞ! ମହେଶ୍ଵର!କରୁଣାକର ଦେଵେଶ! ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହକାରକ! ‖ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତଂ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ଯାଃ ଶ୍ରୋତୁମିଚ୍ଛାମି ତତ୍ତ୍ଵତଃ ‖ ଈଶ୍ଵର ଉଵାଚ ଦେଵି! ସାଧୁ ମହାଭାଗେ ମହାଭାଗ୍ଯ ପ୍ରଦାଯକଂ |ସର୍ଵୈଶ୍ଵର୍ଯକରଂ ପୁଣ୍ଯଂ ସର୍ଵପାପ ପ୍ରଣାଶନମ୍ ‖ସର୍ଵଦାରିଦ୍ର୍ଯ ଶମନଂ ଶ୍ରଵଣାଦ୍ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତିଦମ୍ |ରାଜଵଶ୍ଯକରଂ ଦିଵ୍ଯଂ ଗୁହ୍ଯାଦ୍-ଗୁହ୍ଯତରଂ ପରଂ ‖ଦୁର୍ଲଭଂ ସର୍ଵଦେଵାନାଂ ଚତୁଷ୍ଷଷ୍ଟି କଳାସ୍ପଦମ୍ |ପଦ୍ମାଦୀନାଂ ଵରାଂତାନାଂ ନିଧୀନାଂ ନିତ୍ଯଦାଯକମ୍ ‖ସମସ୍ତ ଦେଵ ସଂସେଵ୍ଯଂ ଅଣିମାଦ୍ଯଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧିଦଂ |କିମତ୍ର ବହୁନୋକ୍ତେନ ଦେଵୀ ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷଦାଯକଂ … Read more