[ദക്ഷിണമൂർത്തി] ᐈ Dakshinamurthy Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Dakshinamurthy Stotram lyrics in Malayalam with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Dakshinamurthy Stotram Lyrics In Malayalam ശാംതിപാഠഃ ഓം യോ ബ്രഹ്മാണം വിദധാതി പൂര്വംയോ വൈ വേദാംശ്ച പ്രഹിണോതി തസ്മൈ ।തംഹദേവമാത്മ ബുദ്ധിപ്രകാശംമുമുക്ഷുര്വൈ ശരണമഹം പ്രപദ്യേ ॥ ധ്യാനമ് ഓം മൌനവ്യാഖ്യാ പ്രകടിതപരബ്രഹ്മതത്വംയുവാനംവര്ശിഷ്ഠാംതേവസദൃഷിഗണൈരാവൃതം ബ്രഹ്മനിഷ്ഠൈഃ ।ആചാര്യേംദ്രം കരകലിത ചിന്മുദ്രമാനംദമൂര്തിംസ്വാത്മരാമം മുദിതവദനം ദക്ഷിണാമൂര്തിമീഡേ ॥ വടവിടപിസമീപേ ഭൂമിഭാഗേ നിഷണ്ണംസകലമുനിജനാനാം ജ്ഞാനദാതാരമാരാത് ।ത്രിഭുവനഗുരുമീശം ദക്ഷിണാമൂര്തിദേവംജനനമരണദുഃഖച്ഛേദ ദക്ഷം നമാമി ॥ ചിത്രം വടതരോര്മൂലേ വൃദ്ധാഃ ശിഷ്യാഃ ഗുരുര്യുവാ ।ഗുരോസ്തു മൌനവ്യാഖ്യാനം ശിഷ്യാസ്തുച്ഛിന്നസംശയാഃ ॥ ഓം നമഃ പ്രണവാര്ഥായ ശുദ്ധജ്ഞാനൈകമൂര്തയേ ।നിര്മലായ പ്രശാംതായ … Read more