[ராஹு கவசம்] ᐈ Rahu Kavacham Lyrics In Tamil Pdf

Rahu Kavacham Lyrics In Tamil

த்4யானம்
ப்ரணமாமி ஸதா3 ராஹும் ஶூர்பாகாரம் கிரீடினம் ।
ஸைம்ஹிகேயம் கராலாஸ்யம் லோகானாமப4யப்ரத3ம் ॥ 1॥

। அத2 ராஹு கவசம் ।

நீலாம்ப3ர: ஶிர: பாது லலாடம் லோகவன்தி3த: ।
சக்ஷுஷீ பாது மே ராஹு: ஶ்ரோத்ரே த்வர்த4ஶரிரவான் ॥ 2॥

நாஸிகாம் மே தூ4ம்ரவர்ண: ஶூலபாணிர்முக2ம் மம ।
ஜிஹ்வாம் மே ஸிம்ஹிகாஸூனு: கண்ட2ம் மே கடி2னாங்க்4ரிக: ॥ 3॥

பு4ஜங்கே3ஶோ பு4ஜௌ பாது நீலமால்யாம்ப3ர: கரௌ ।
பாது வக்ஷ:ஸ்த2லம் மன்த்ரீ பாது குக்ஷிம் விது4ன்துத:3 ॥ 4॥

கடிம் மே விகட: பாது ஊரூ மே ஸுரபூஜித: ।
ஸ்வர்பா4னுர்ஜானுனீ பாது ஜங்கே4 மே பாது ஜாட்3யஹா ॥ 5॥

கு3ல்பௌ2 க்3ரஹபதி: பாது பாதௌ3 மே பீ4ஷணாக்ருதி: ।
ஸர்வாண்யங்கா3னி மே பாது நீலசன்த3னபூ4ஷண: ॥ 6॥

2லஶ்ருதி:
ராஹோரித3ம் கவசம்ருத்3தி43வஸ்துத3ம் யோ
4க்த்யா பட2த்யனுதி3னம் நியத: ஶுசி: ஸன் ।
ப்ராப்னோதி கீர்திமதுலாம் ஶ்ரியம்ருத்3தி4
மாயுராரோக்3யமாத்மவிஜயம் ச ஹி தத்ப்ரஸாதா3த் ॥ 7॥

॥ இதி ஶ்ரீமஹாபா4ரதே த்4ருதராஷ்ட்ரஸஞ்ஜயஸம்வாதே3 த்3ரோணபர்வணி ராஹுகவசம் ஸம்பூர்ணம் ॥

********

Leave a Comment