[ஶ்ரீ அன்னபூர்ணா அஷ்டோத்தர] ᐈ Sri Annapurna Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil Pdf

Sri Annapurna Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil

ஓம் அன்னபூர்ணாயை நம:
ஓம் ஶிவாயை நம:
ஓம் தே3வ்யை நம:
ஓம் பீ4மாயை நம:
ஓம் புஷ்ட்யை நம:
ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம:
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை நம:
ஓம் பார்வத்யை நம:
ஓம் து3ர்கா3யை நம:
ஓம் ஶர்வாண்யை நம: (1௦)

ஓம் ஶிவவல்லபா4யை நம:
ஓம் வேத3வேத்3யாயை நம:
ஓம் மஹாவித்3யாயை நம:
ஓம் வித்3யாதா3த்ரை நம:
ஓம் விஶாரதா3யை நம:
ஓம் குமார்யை நம:
ஓம் த்ரிபுராயை நம:
ஓம் பா3லாயை நம:
ஓம் லக்ஷ்ம்யை நம:
ஓம் ஶ்ரியை நம: (2௦)

ஓம் ப4யஹாரிண்யை நம:
ஓம் ப4வான்யை நம:
ஓம் விஷ்ணுஜனந்யை நம:
ஓம் ப்3ரஹ்மாதி3ஜனந்யை நம:
ஓம் க3ணேஶஜனந்யை நம:
ஓம் ஶக்த்யை நம:
ஓம் குமாரஜனந்யை நம:
ஓம் ஶுபா4யை நம:
ஓம் போ43ப்ரதா3யை நம:
ஓம் ப43வத்யை நம: (3௦)

ஓம் ப4க்தாபீ4ஷ்டப்ரதா3யின்யை நம:
ஓம் ப4வரோக3ஹராயை நம:
ஓம் ப4வ்யாயை நம:
ஓம் ஶுப்4ராயை நம:
ஓம் பரமமங்க3ல்தா3யை நம:
ஓம் ப4வான்யை நம:
ஓம் சஞ்சலாயை நம:
ஓம் கௌ3ர்யை நம:
ஓம் சாருசன்த்3ரகல்தா34ராயை நம:
ஓம் விஶாலாக்ஷ்யை நம: (4௦)

ஓம் விஶ்வமாத்ரே நம:
ஓம் விஶ்வவன்த்3யாயை நம:
ஓம் விலாஸின்யை நம:
ஓம் ஆர்யாயை நம:
ஓம் கல்த்3யாணனிலாயாயை நம:
ஓம் ருத்3ராண்யை நம:
ஓம் கமலாஸனாயை நம:
ஓம் ஶுப4ப்ரதா3யை நம:
ஓம் ஶுப4யை நம:
ஓம் அனந்தாயை நம: (5௦)

ஓம் வ்ருத்தபீனபயோத4ராயை நம:
ஓம் அம்பா3யை நம:
ஓம் ஸம்ஹாரமத2ன்யை நம:
ஓம் ம்ருடா3ன்யை நம:
ஓம் ஸர்வமங்க3ல்தா3யை நம:
ஓம் விஷ்ணுஸம்ஸேவிதாயை நம:
ஓம் ஸித்3தா4யை நம:
ஓம் ப்3ரஹ்மாண்யை நம:
ஓம் ஸுரஸேவிதாயை நம:
ஓம் பரமானந்த3தா3யை நம: (6௦)

ஓம் ஶான்த்யை நம:
ஓம் பரமானந்த3ரூபிண்யை நம:
ஓம் பரமானந்தஜ3னந்யை நம:
ஓம் பராயை நம:
ஓம் ஆனந்த3ப்ரதா3யின்யை நம:
ஓம் பரோபகாரனிரதாயை நம:
ஓம் பரமாயை நம:
ஓம் ப4க்தவத்ஸலாயை நம:
ஓம் பூர்ணசன்த்3ராப4வத3னாயை நம:
ஓம் பூர்ணசன்த்3ரனிபா4ம்ஶுகாயை நம: (7௦)

ஓம் ஶுப4லக்ஷணஸம்பன்னாயை நம:
ஓம் ஶுபா4னந்த3கு3ணார்ணவாயை நம:
ஓம் ஶுப4ஸௌபா4க்3யனிலயாயை நம:
ஓம் ஶுப4தா3யை நம:
ஓம் ரதிப்ரியாயை நம:
ஓம் சண்டி3காயை நம:
ஓம் சண்ட3மத2ன்யை நம:
ஓம் சண்ட33ர்பனிவாரிண்யை நம:
ஓம் மார்தாண்ட3னயனாயை நம:
ஓம் ஸாத்4வ்யை நம: (8௦)

ஓம் சன்த்3ராக்3னினயனாயை நம:
ஓம் ஸத்யை நம:
ஓம் புண்ட3ரீகஹராயை நம:
ஓம் பூர்ணாயை நம:
ஓம் புண்யதா3யை நம:
ஓம் புண்யரூபிண்யை நம:
ஓம் மாயாதீதாயை நம:
ஓம் ஶ்ரேஷ்ட2மாயாயை நம:
ஓம் ஶ்ரேஷ்ட24ர்மாத்மவன்தி3தாயை நம:
ஓம் அஸ்ருஷ்ட்யை நம: (9௦)

ஓம் ஸங்க3ரஹிதாயை நம:
ஓம் ஸ்ருஷ்டிஹேதவே நம:
ஓம் கபர்தி3ன்யை நம:
ஓம் வ்ருஷாரூடா4யை நம:
ஓம் ஶூலஹஸ்தாயை நம:
ஓம் ஸ்தி2திஸம்ஹாரகாரிண்யை நம:
ஓம் மன்த3ஸ்மிதாயை நம:
ஓம் ஸ்கன்த3மாத்ரே நம:
ஓம் ஶுத்34சித்தாயை நம:
ஓம் முனிஸ்துதாயை நம: (1௦௦)

ஓம் மஹாப43வத்யை நம:
ஓம் த3க்ஷாயை நம:
ஓம் த3க்ஷாத்4வரவினாஶின்யை நம:
ஓம் ஸர்வார்த2தா3த்ர்யை நம:
ஓம் ஸாவித்ர்யை நம:
ஓம் ஸதா3ஶிவகுடும்பி3ன்யை நம:
ஓம் நித்யஸுன்த3ரஸர்வாங்க்3யை நம:
ஓம் ஸச்சிதா3னந்த3லக்ஷணாயை நம: (1௦8)

********

Leave a Comment