[அஷ்டாத3ஶ ஶக்திபீட2] ᐈ Ashtadasa Shakti Peetha Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Ashtadasa Shakti Peetha Stotram Lyrics In Tamil

லங்காயாம் ஶாங்கரீதே3வீ காமாக்ஷீ காஞ்சிகாபுரே ।
ப்ரத்3யும்நே ஶ்ருங்க3ல்தா3தே3வீ சாமுண்டீ3 க்ரௌஞ்சபட்டணே ॥ 1 ॥

அலம்புரே ஜோகு3ல்தா3ம்பா3 ஶ்ரீஶைலே ப்4ரமராம்பி3கா ।
கொல்ஹாபுரே மஹாலக்ஷ்மீ முஹுர்யே ஏகவீரா ॥ 2 ॥

உஜ்ஜயிந்யாம் மஹாகால்தீ3 பீடி2காயாம் புருஹூதிகா ।
ஓட்4யாயாம் கி3ரிஜாதே3வீ மாணிக்யா த3க்ஷவாடிகே ॥ 3 ॥

ஹரிக்ஷேத்ரே காமரூபீ ப்ரயாகே3 மாத4வேஶ்வரீ ।
ஜ்வாலாயாம் வைஷ்ணவீதே3வீ க3யா மாங்க3ல்த்3யகௌ3ரிகா ॥ 4 ॥

வாரணாஶ்யாம் விஶாலாக்ஷீ காஶ்மீரேது ஸரஸ்வதீ ।
அஷ்டாத3ஶ ஸுபீடா2நி யோகி3நாமபி து3ர்லப4ம் ॥ 5 ॥

ஸாயங்காலே படே2ந்நித்யம் ஸர்வஶத்ருவிநாஶநம் ।
ஸர்வரோக3ஹரம் தி3வ்யம் ஸர்வஸம்பத்கரம் ஶுப4ம் ॥ 6 ॥

********

Leave a Comment