[બ્રહ્મજ્ઞાનાવળીમાલા] ᐈ Brahma Jnanavali Mala Lyrics In Gujarati Pdf

Brahma Jnanavali Mala Lyrics In Gujarati

સકૃચ્છ્રવણમાત્રેણ બ્રહ્મજ્ઞાનં યતો ભવેત્ ।
બ્રહ્મજ્ઞાનાવલીમાલા સર્વેષાં મોક્ષસિદ્ધયે ॥ 1॥

અસંગોઽહમસંગોઽહમસંગોઽહં પુનઃ પુનઃ ।
સચ્ચિદાનંદરૂપોઽહમહમેવાહમવ્યયઃ ॥ 2॥

નિત્યશુદ્ધવિમુક્તોઽહં નિરાકારોઽહમવ્યયઃ ।
ભૂમાનંદસ્વરૂપોઽહમહમેવાહમવ્યયઃ ॥ 3॥

નિત્યોઽહં નિરવદ્યોઽહં નિરાકારોઽહમુચ્યતે ।
પરમાનંદરૂપોઽહમહમેવાહમવ્યયઃ ॥ 4॥

શુદ્ધચૈતન્યરૂપોઽહમાત્મારામોઽહમેવ ચ ।
અખંડાનંદરૂપોઽહમહમેવાહમવ્યયઃ ॥ 5॥

પ્રત્યક્ચૈતન્યરૂપોઽહં શાંતોઽહં પ્રકૃતેઃ પરઃ ।
શાશ્વતાનંદરૂપોઽહમહમેવાહમવ્યયઃ ॥ 6॥

તત્ત્વાતીતઃ પરાત્માહં મધ્યાતીતઃ પરઃ શિવઃ ।
માયાતીતઃ પરંજ્યોતિરહમેવાહમવ્યયઃ ॥ 7॥

નાનારૂપવ્યતીતોઽહં ચિદાકારોઽહમચ્યુતઃ ।
સુખરૂપસ્વરૂપોઽહમહમેવાહમવ્યયઃ ॥ 8॥

માયાતત્કાર્યદેહાદિ મમ નાસ્ત્યેવ સર્વદા ।
સ્વપ્રકાશૈકરૂપોઽહમહમેવાહમવ્યયઃ ॥ 9॥

ગુણત્રયવ્યતીતોઽહં બ્રહ્માદીનાં ચ સાક્ષ્યહમ્ ।
અનંતાનંતરૂપોઽહમહમેવાહમવ્યયઃ ॥ 10॥

અંતર્યામિસ્વરૂપોઽહં કૂટસ્થઃ સર્વગોઽસ્મ્યહમ્ ।
પરમાત્મસ્વરૂપોઽહમહમેવાહમવ્યયઃ ॥ 11॥

નિષ્કલોઽહં નિષ્ક્રિયોઽહં સર્વાત્માદ્યઃ સનાતનઃ ।
અપરોક્ષસ્વરૂપોઽહમહમેવાહમવ્યયઃ ॥ 12॥

દ્વંદ્વાદિસાક્ષિરૂપોઽહમચલોઽહં સનાતનઃ ।
સર્વસાક્ષિસ્વરૂપોઽહમહમેવાહમવ્યયઃ ॥ 13॥

પ્રજ્ઞાનઘન એવાહં વિજ્ઞાનઘન એવ ચ ।
અકર્તાહમભોક્તાહમહમેવાહમવ્યયઃ ॥ 14॥

નિરાધારસ્વરૂપોઽહં સર્વાધારોઽહમેવ ચ ।
આપ્તકામસ્વરૂપોઽહમહમેવાહમવ્યયઃ ॥ 15॥

તાપત્રયવિનિર્મુક્તો દેહત્રયવિલક્ષણઃ ।
અવસ્થાત્રયસાક્ષ્યસ્મિ ચાહમેવાહમવ્યયઃ ॥ 16॥

દૃગ્દૃશ્યૌ દ્વૌ પદાર્થૌ સ્તઃ પરસ્પરવિલક્ષણૌ ।
દૃગ્બ્રહ્મ દૃશ્યં માયેતિ સર્વવેદાંતડિંડિમઃ ॥ 17॥

અહં સાક્ષીતિ યો વિદ્યાદ્વિવિચ્યૈવં પુનઃ પુનઃ ।
સ એવ મુક્તઃ સો વિદ્વાનિતિ વેદાંતડિંડિમઃ ॥ 18॥

ઘટકુડ્યાદિકં સર્વં મૃત્તિકામાત્રમેવ ચ ।
તદ્વદ્બ્રહ્મ જગત્સર્વમિતિ વેદાંતડિંડિમઃ ॥ 19॥

બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિથ્યા જીવો બ્રહ્મૈવ નાપરઃ ।
અનેન વેદ્યં સચ્છાસ્ત્રમિતિ વેદાંતડિંડિમઃ ॥ 20॥

અંતર્જ્યોતિર્બહિર્જ્યોતિઃ પ્રત્યગ્જ્યોતિઃ પરાત્પરઃ ।
જ્યોતિર્જ્યોતિઃ સ્વયંજ્યોતિરાત્મજ્યોતિઃ શિવોઽસ્મ્યહમ્ ॥ 21॥

ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસપરિવ્રાજકાચાર્યસ્ય
શ્રીગોવિંદભગવત્પૂજ્યપાદશિષ્યસ્ય
શ્રીમચ્છંકરભગવતઃ કૃતૌ
બ્રહ્મજ્ઞાનાવલીમાલા સંપૂર્ણા ॥

********

Leave a Comment