[ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾವಳೀಮಾಲಾ] ᐈ Brahma Jnanavali Mala Lyrics In Kannada Pdf

Brahma Jnanavali Mala Lyrics In Kannada

ಸಕೃಚ್ಛ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಯತೋ ಭವೇತ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾವಲೀಮಾಲಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮೋಕ್ಷಸಿದ್ಧಯೇ ॥ 1॥

ಅಸಂಗೋಽಹಮಸಂಗೋಽಹಮಸಂಗೋಽಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪೋಽಹಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ॥ 2॥

ನಿತ್ಯಶುದ್ಧವಿಮುಕ್ತೋಽಹಂ ನಿರಾಕಾರೋಽಹಮವ್ಯಯಃ ।
ಭೂಮಾನಂದಸ್ವರೂಪೋಽಹಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ॥ 3॥

ನಿತ್ಯೋಽಹಂ ನಿರವದ್ಯೋಽಹಂ ನಿರಾಕಾರೋಽಹಮುಚ್ಯತೇ ।
ಪರಮಾನಂದರೂಪೋಽಹಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ॥ 4॥

ಶುದ್ಧಚೈತನ್ಯರೂಪೋಽಹಮಾತ್ಮಾರಾಮೋಽಹಮೇವ ಚ ।
ಅಖಂಡಾನಂದರೂಪೋಽಹಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ॥ 5॥

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಚೈತನ್ಯರೂಪೋಽಹಂ ಶಾಂತೋಽಹಂ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಃ ।
ಶಾಶ್ವತಾನಂದರೂಪೋಽಹಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ॥ 6॥

ತತ್ತ್ವಾತೀತಃ ಪರಾತ್ಮಾಹಂ ಮಧ್ಯಾತೀತಃ ಪರಃ ಶಿವಃ ।
ಮಾಯಾತೀತಃ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ॥ 7॥

ನಾನಾರೂಪವ್ಯತೀತೋಽಹಂ ಚಿದಾಕಾರೋಽಹಮಚ್ಯುತಃ ।
ಸುಖರೂಪಸ್ವರೂಪೋಽಹಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ॥ 8॥

ಮಾಯಾತತ್ಕಾರ್ಯದೇಹಾದಿ ಮಮ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ।
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶೈಕರೂಪೋಽಹಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ॥ 9॥

ಗುಣತ್ರಯವ್ಯತೀತೋಽಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ಚ ಸಾಕ್ಷ್ಯಹಮ್ ।
ಅನಂತಾನಂತರೂಪೋಽಹಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ॥ 10॥

ಅಂತರ್ಯಾಮಿಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಕೂಟಸ್ಥಃ ಸರ್ವಗೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ।
ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪೋಽಹಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ॥ 11॥

ನಿಷ್ಕಲೋಽಹಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೋಽಹಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಾದ್ಯಃ ಸನಾತನಃ ।
ಅಪರೋಕ್ಷಸ್ವರೂಪೋಽಹಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ॥ 12॥

ದ್ವಂದ್ವಾದಿಸಾಕ್ಷಿರೂಪೋಽಹಮಚಲೋಽಹಂ ಸನಾತನಃ ।
ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಸ್ವರೂಪೋಽಹಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ॥ 13॥

ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಏವಾಹಂ ವಿಜ್ಞಾನಘನ ಏವ ಚ ।
ಅಕರ್ತಾಹಮಭೋಕ್ತಾಹಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ॥ 14॥

ನಿರಾಧಾರಸ್ವರೂಪೋಽಹಂ ಸರ್ವಾಧಾರೋಽಹಮೇವ ಚ ।
ಆಪ್ತಕಾಮಸ್ವರೂಪೋಽಹಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ॥ 15॥

ತಾಪತ್ರಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ದೇಹತ್ರಯವಿಲಕ್ಷಣಃ ।
ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಸಾಕ್ಷ್ಯಸ್ಮಿ ಚಾಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ॥ 16॥

ದೃಗ್ದೃಶ್ಯೌ ದ್ವೌ ಪದಾರ್ಥೌ ಸ್ತಃ ಪರಸ್ಪರವಿಲಕ್ಷಣೌ ।
ದೃಗ್ಬ್ರಹ್ಮ ದೃಶ್ಯಂ ಮಾಯೇತಿ ಸರ್ವವೇದಾಂತಡಿಂಡಿಮಃ ॥ 17॥

ಅಹಂ ಸಾಕ್ಷೀತಿ ಯೋ ವಿದ್ಯಾದ್ವಿವಿಚ್ಯೈವಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ।
ಸ ಏವ ಮುಕ್ತಃ ಸೋ ವಿದ್ವಾನಿತಿ ವೇದಾಂತಡಿಂಡಿಮಃ ॥ 18॥

ಘಟಕುಡ್ಯಾದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ಮೃತ್ತಿಕಾಮಾತ್ರಮೇವ ಚ ।
ತದ್ವದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗತ್ಸರ್ವಮಿತಿ ವೇದಾಂತಡಿಂಡಿಮಃ ॥ 19॥

ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾ ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾಪರಃ ।
ಅನೇನ ವೇದ್ಯಂ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಮಿತಿ ವೇದಾಂತಡಿಂಡಿಮಃ ॥ 20॥

ಅಂತರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಹಿರ್ಜ್ಯೋತಿಃ ಪ್ರತ್ಯಗ್ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿಃ ಶಿವೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥ 21॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ
ಶ್ರೀಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯಸ್ಯ
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತಃ ಕೃತೌ
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾವಲೀಮಾಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ॥

********

Leave a Comment