[ப்3ரஹ்மஜ்ஞானாவல்தீ3மாலா] ᐈ Brahma Jnanavali Mala Lyrics In Tamil Pdf

Brahma Jnanavali Mala Lyrics In Tamil

ஸக்ருச்ச்2ரவணமாத்ரேண ப்3ரஹ்மஜ்ஞானஂ யதோ ப4வேத் ।
ப்3ரஹ்மஜ்ஞானாவலீமாலா ஸர்வேஷாஂ மோக்ஷஸித்34யே ॥ 1॥

அஸங்கோ3ஹமஸங்கோ3ஹமஸங்கோ3ஹஂ புன: புன: ।
ஸச்சிதா3னந்த3ரூபோஹமஹமேவாஹமவ்யய: ॥ 2॥

நித்யஶுத்34விமுக்தோஹஂ நிராகாரோஹமவ்யய: ।
பூ4மானந்த3ஸ்வரூபோஹமஹமேவாஹமவ்யய: ॥ 3॥

நித்யோஹஂ நிரவத்3யோஹஂ நிராகாரோஹமுச்யதே ।
பரமானந்த3ரூபோஹமஹமேவாஹமவ்யய: ॥ 4॥

ஶுத்34சைதன்யரூபோஹமாத்மாராமோஹமேவ ச ।
அக2ண்டா3னந்த3ரூபோஹமஹமேவாஹமவ்யய: ॥ 5॥

ப்ரத்யக்சைதன்யரூபோஹஂ ஶான்தோஹஂ ப்ரக்ருதே: பர: ।
ஶாஶ்வதானந்த3ரூபோஹமஹமேவாஹமவ்யய: ॥ 6॥

தத்த்வாதீத: பராத்மாஹஂ மத்4யாதீத: பர: ஶிவ: ।
மாயாதீத: பரஞ்ஜ்யோதிரஹமேவாஹமவ்யய: ॥ 7॥

நானாரூபவ்யதீதோஹஂ சிதா3காரோஹமச்யுத: ।
ஸுக2ரூபஸ்வரூபோஹமஹமேவாஹமவ்யய: ॥ 8॥

மாயாதத்கார்யதே3ஹாதி3 மம நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா3 ।
ஸ்வப்ரகாஶைகரூபோஹமஹமேவாஹமவ்யய: ॥ 9॥

கு3ணத்ரயவ்யதீதோஹம் ப்3ரஹ்மாதீ3னாஂ ச ஸாக்ஷ்யஹம் ।
அனந்தானந்தரூபோஹமஹமேவாஹமவ்யய: ॥ 1௦॥

அன்தர்யாமிஸ்வரூபோஹஂ கூடஸ்த:2 ஸர்வகோ3ஸ்ம்யஹம் ।
பரமாத்மஸ்வரூபோஹமஹமேவாஹமவ்யய: ॥ 11॥

நிஷ்கலோஹஂ நிஷ்க்ரியோஹஂ ஸர்வாத்மாத்3ய: ஸனாதன: ।
அபரோக்ஷஸ்வரூபோஹமஹமேவாஹமவ்யய: ॥ 12॥

த்3வன்த்3வாதி3ஸாக்ஷிரூபோஹமசலோஹஂ ஸனாதன: ।
ஸர்வஸாக்ஷிஸ்வரூபோஹமஹமேவாஹமவ்யய: ॥ 13॥

ப்ரஜ்ஞானக4ன ஏவாஹஂ விஜ்ஞானக4ன ஏவ ச ।
அகர்தாஹமபோ4க்தாஹமஹமேவாஹமவ்யய: ॥ 14॥

நிராதா4ரஸ்வரூபோஹஂ ஸர்வாதா4ரோஹமேவ ச ।
ஆப்தகாமஸ்வரூபோஹமஹமேவாஹமவ்யய: ॥ 15॥

தாபத்ரயவினிர்முக்தோ தே3ஹத்ரயவிலக்ஷண: ।
அவஸ்தா2த்ரயஸாக்ஷ்யஸ்மி சாஹமேவாஹமவ்யய: ॥ 16॥

த்3ருக்3த்3ருஶ்யௌ த்3வௌ பதா3ர்தௌ2 ஸ்த: பரஸ்பரவிலக்ஷணௌ ।
த்3ருக்3ப்3ரஹ்ம த்3ருஶ்யஂ மாயேதி ஸர்வவேதா3ன்தடி3ண்டி3ம: ॥ 17॥

அஹஂ ஸாக்ஷீதி யோ வித்3யாத்3விவிச்யைவஂ புன: புன: ।
ஸ ஏவ முக்த: ஸோ வித்3வானிதி வேதா3ன்தடி3ண்டி3ம: ॥ 18॥

4டகுட்3யாதி3கஂ ஸர்வஂ ம்ருத்திகாமாத்ரமேவ ச ।
தத்3வத்3ப்3ரஹ்ம ஜக3த்ஸர்வமிதி வேதா3ன்தடி3ண்டி3ம: ॥ 19॥

ப்3ரஹ்ம ஸத்யஂ ஜக3ன்மித்2யா ஜீவோ ப்3ரஹ்மைவ நாபர: ।
அனேன வேத்3யஂ ஸச்சா2ஸ்த்ரமிதி வேதா3ன்தடி3ண்டி3ம: ॥ 2௦॥

அன்தர்ஜ்யோதிர்ப3ஹிர்ஜ்யோதி: ப்ரத்யக்3ஜ்யோதி: பராத்பர: ।
ஜ்யோதிர்ஜ்யோதி: ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிராத்மஜ்யோதி: ஶிவோஸ்ம்யஹம் ॥ 21॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய
ஶ்ரீகோ3வின்த343வத்பூஜ்யபாத3ஶிஷ்யஸ்ய
ஶ்ரீமச்ச2ங்கரப43வத: க்ருதௌ
ப்3ரஹ்மஜ்ஞானாவலீமாலா ஸம்பூர்ணா ॥

********

Leave a Comment