[અચ્યુતાષ્ટકમ્] ᐈ Achyutashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Achyutashtakam Gujarati Lyrics અચ્યુતં કેશવં રામનારાયણંકૃષ્ણદામોદરં વાસુદેવં હરિમ્ ।શ્રીધરં માધવં ગોપિકા વલ્લભંજાનકીનાયકં રામચંદ્રં ભજે ॥ 1 ॥ અચ્યુતં કેશવં સત્યભામાધવંમાધવં શ્રીધરં રાધિકા રાધિતમ્ ।ઇંદિરામંદિરં ચેતસા સુંદરંદેવકીનંદનં નંદજં સંદધે ॥ 2 ॥ વિષ્ણવે જિષ્ણવે શંકને ચક્રિણેરુક્મિણી રાગિણે જાનકી જાનયે ।વલ્લવી વલ્લભાયાર્ચિતા યાત્મનેકંસ વિધ્વંસિને વંશિને તે નમઃ ॥ 3 ॥ કૃષ્ણ ગોવિંદ હે રામ નારાયણશ્રીપતે વાસુદેવાજિત શ્રીનિધે … Read more