[આંજનેય દંડકમ્] ᐈ Anjaneya Dandakam Lyrics In Gujarati Pdf

Anjaneya Dandakam Gujarati Lyrics શ્રી આંજનેયં પ્રસન્નાંજનેયંપ્રભાદિવ્યકાયં પ્રકીર્તિ પ્રદાયંભજે વાયુપુત્રં ભજે વાલગાત્રં ભજેહં પવિત્રંભજે સૂર્યમિત્રં ભજે રુદ્રરૂપંભજે બ્રહ્મતેજં બટંચુન્ પ્રભાતંબુસાયંત્રમુન્ નીનામસંકીર્તનલ્ જેસિની રૂપુ વર્ણિંચિ નીમીદ ને દંડકં બોક્કટિન્ જેયની મૂર્તિગાવિંચિ નીસુંદરં બેંચિ ની દાસદાસુંડવૈરામભક્તુંડનૈ નિન્નુ નેગોલ્ચેદન્ની કટાક્ષંબુનન્ જૂચિતે વેડુકલ્ ચેસિતેના મોરાલિંચિતે નન્નુ રક્ષિંચિતેઅંજનાદેવિ ગર્ભાન્વયા દેવનિન્નેંચ નેનેંતવાડન્દયાશાલિવૈ જૂચિયુન્ દાતવૈ બ્રોચિયુન્દગ્ગરન્ નિલ્ચિયુન્ દોલ્લિ સુગ્રીવુકુન્-મંત્રિવૈસ્વામિ કાર્યાર્થમૈ યેગિશ્રીરામ સૌમિત્રુલં … Read more