[ആംജനേയ ദംഡകമ്] ᐈ Anjaneya Dandakam Lyrics In Malayalam Pdf

Anjaneya Dandakam Malayalam Lyrics ശ്രീ ആംജനേയം പ്രസന്നാംജനേയംപ്രഭാദിവ്യകായം പ്രകീര്തി പ്രദായംഭജേ വായുപുത്രം ഭജേ വാലഗാത്രം ഭജേഹം പവിത്രംഭജേ സൂര്യമിത്രം ഭജേ രുദ്രരൂപംഭജേ ബ്രഹ്മതേജം ബടംചുന് പ്രഭാതംബുസായംത്രമുന് നീനാമസംകീര്തനല് ജേസിനീ രൂപു വര്ണിംചി നീമീദ നേ ദംഡകം ബൊക്കടിന് ജേയനീ മൂര്തിഗാവിംചി നീസുംദരം ബെംചി നീ ദാസദാസുംഡവൈരാമഭക്തുംഡനൈ നിന്നു നേഗൊല്ചെദന്നീ കടാക്ഷംബുനന് ജൂചിതേ വേഡുകല് ചേസിതേനാ മൊരാലിംചിതേ നന്നു രക്ഷിംചിതേഅംജനാദേവി ഗര്ഭാന്വയാ ദേവനിന്നെംച നേനെംതവാഡന്ദയാശാലിവൈ ജൂചിയുന് ദാതവൈ ബ്രോചിയുന്ദഗ്ഗരന് നില്ചിയുന് ദൊല്ലി സുഗ്രീവുകുന്-മംത്രിവൈസ്വാമി കാര്യാര്ഥമൈ യേഗിശ്രീരാമ സൌമിത്രുലം … Read more