[ശ്രീ അന്നപൂര്ണാ സ്തോത്രമ്] ᐈ Sri Annapurna Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Annapurna Stotram Lyrics In Malayalam നിത്യാനംദകരീ വരാഭയകരീ സൌംദര്യ രത്നാകരീനിര്ധൂതാഖില ഘോര പാവനകരീ പ്രത്യക്ഷ മാഹേശ്വരീ ।പ്രാലേയാചല വംശ പാവനകരീ കാശീപുരാധീശ്വരീഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലംബനകരീ മാതാന്നപൂര്ണേശ്വരീ ॥ 1 ॥ നാനാ രത്ന വിചിത്ര ഭൂഷണകരി ഹേമാംബരാഡംബരീമുക്താഹാര വിലംബമാന വിലസത്-വക്ഷോജ കുംഭാംതരീ ।കാശ്മീരാഗരു വാസിതാ രുചികരീ കാശീപുരാധീശ്വരീഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലംബനകരീ മാതാന്നപൂര്ണേശ്വരീ ॥ 2 ॥ യോഗാനംദകരീ രിപുക്ഷയകരീ ധര്മൈക്യ നിഷ്ഠാകരീചംദ്രാര്കാനല ഭാസമാന ലഹരീ ത്രൈലോക്യ രക്ഷാകരീ ।സര്വൈശ്വര്യകരീ തപഃ ഫലകരീ കാശീപുരാധീശ്വരീഭിക്ഷാം ദേഹി … Read more