[ஶ்ரீ அந்நபூர்ணா ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Sri Annapurna Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Sri Annapurna Stotram Lyrics In Tamil நித்யாநந்த3கரீ வராப4யகரீ ஸௌந்த3ர்ய ரத்நாகரீநிர்தூ4தாகி2ல கோ4ர பாவநகரீ ப்ரத்யக்ஷ மாஹேஶ்வரீ ।ப்ராலேயாசல வம்ஶ பாவநகரீ காஶீபுராதீ4ஶ்வரீபி4க்ஷாம் தே3ஹி க்ருபாவலம்ப3நகரீ மாதாந்நபூர்ணேஶ்வரீ ॥ 1 ॥ நாநா ரத்ந விசித்ர பூ4ஷணகரி ஹேமாம்ப3ராட3ம்ப3ரீமுக்தாஹார விலம்ப3மாந விலஸத்-வக்ஷோஜ கும்பா4ந்தரீ ।காஶ்மீராக3ரு வாஸிதா ருசிகரீ காஶீபுராதீ4ஶ்வரீபி4க்ஷாம் தே3ஹி க்ருபாவலம்ப3நகரீ மாதாந்நபூர்ணேஶ்வரீ ॥ 2 ॥ யோகா3நந்த3கரீ ரிபுக்ஷயகரீ த4ர்மைக்ய நிஷ்டா2கரீசந்த்3ரார்காநல பா4ஸமாந லஹரீ த்ரைலோக்ய ரக்ஷாகரீ ।ஸர்வைஶ்வர்யகரீ தப: ப2லகரீ காஶீபுராதீ4ஶ்வரீபி4க்ஷாம் தே3ஹி … Read more