[శ్రీ అన్నపూర్ణా స్తోత్రం] ᐈ Sri Annapurna Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Sri Annapurna Stotram Lyrics In Telugu నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ సౌందర్య రత్నాకరీనిర్ధూతాఖిల ఘోర పావనకరీ ప్రత్యక్ష మాహేశ్వరీ ।ప్రాలేయాచల వంశ పావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీభిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ ॥ 1 ॥ నానా రత్న విచిత్ర భూషణకరి హేమాంబరాడంబరీముక్తాహార విలంబమాన విలసత్-వక్షోజ కుంభాంతరీ ।కాశ్మీరాగరు వాసితా రుచికరీ కాశీపురాధీశ్వరీభిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ ॥ 2 ॥ యోగానందకరీ రిపుక్షయకరీ ధర్మైక్య నిష్ఠాకరీచంద్రార్కానల భాసమాన లహరీ త్రైలోక్య రక్షాకరీ ।సర్వైశ్వర్యకరీ తపః ఫలకరీ కాశీపురాధీశ్వరీభిక్షాం దేహి … Read more