[ಅರ್ಧ ನಾರೀಶ್ವರ ಅಷ್ಟಕಂ] ᐈ Ardhanareeswara Ashtakam Lyrics In Kannada Pdf

Ardha Naareeswara Ashtakam Kannada Lyrics ಚಾಂಪೇಯಗೌರಾರ್ಧಶರೀರಕಾಯೈಕರ್ಪೂರಗೌರಾರ್ಧಶರೀರಕಾಯ ।ಧಮ್ಮಿಲ್ಲಕಾಯೈ ಚ ಜಟಾಧರಾಯನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 1 ॥ ಕಸ್ತೂರಿಕಾಕುಂಕುಮಚರ್ಚಿತಾಯೈಚಿತಾರಜಃಪುಂಜ ವಿಚರ್ಚಿತಾಯ ।ಕೃತಸ್ಮರಾಯೈ ವಿಕೃತಸ್ಮರಾಯನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 2 ॥ ಝಣತ್ಕ್ವಣತ್ಕಂಕಣನೂಪುರಾಯೈಪಾದಾಬ್ಜರಾಜತ್ಫಣಿನೂಪುರಾಯ ।ಹೇಮಾಂಗದಾಯೈ ಭುಜಗಾಂಗದಾಯನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 3 ॥ ವಿಶಾಲನೀಲೋತ್ಪಲಲೋಚನಾಯೈವಿಕಾಸಿಪಂಕೇರುಹಲೋಚನಾಯ ।ಸಮೇಕ್ಷಣಾಯೈ ವಿಷಮೇಕ್ಷಣಾಯನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 4 ॥ ಮಂದಾರಮಾಲಾಕಲಿತಾಲಕಾಯೈಕಪಾಲಮಾಲಾಂಕಿತಕಂಧರಾಯ ।ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಯೈ ಚ ದಿಗಂಬರಾಯನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ … Read more