[അര്ധ നാരീശ്വര അഷ്ടകമ്] ᐈ Ardhanareeswara Ashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Ardha Naareeswara Ashtakam Malayalam Lyrics ചാംപേയഗൌരാര്ധശരീരകായൈകര്പൂരഗൌരാര്ധശരീരകായ ।ധമ്മില്ലകായൈ ച ജടാധരായനമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ ॥ 1 ॥ കസ്തൂരികാകുംകുമചര്ചിതായൈചിതാരജഃപുംജ വിചര്ചിതായ ।കൃതസ്മരായൈ വികൃതസ്മരായനമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ ॥ 2 ॥ ഝണത്ക്വണത്കംകണനൂപുരായൈപാദാബ്ജരാജത്ഫണിനൂപുരായ ।ഹേമാംഗദായൈ ഭുജഗാംഗദായനമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ ॥ 3 ॥ വിശാലനീലോത്പലലോചനായൈവികാസിപംകേരുഹലോചനായ ।സമേക്ഷണായൈ വിഷമേക്ഷണായനമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ ॥ 4 ॥ മംദാരമാലാകലിതാലകായൈകപാലമാലാംകിതകംധരായ ।ദിവ്യാംബരായൈ ച ദിഗംബരായനമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ … Read more