[అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం] ᐈ Ardhanareeswara Ashtakam Lyrics In Telugu Pdf

Ardha Naareeswara Ashtakam Telugu Lyrics చాంపేయగౌరార్ధశరీరకాయైకర్పూరగౌరార్ధశరీరకాయ ।ధమ్మిల్లకాయై చ జటాధరాయనమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 1 ॥ కస్తూరికాకుంకుమచర్చితాయైచితారజఃపుంజ విచర్చితాయ ।కృతస్మరాయై వికృతస్మరాయనమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 2 ॥ ఝణత్క్వణత్కంకణనూపురాయైపాదాబ్జరాజత్ఫణినూపురాయ ।హేమాంగదాయై భుజగాంగదాయనమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 3 ॥ విశాలనీలోత్పలలోచనాయైవికాసిపంకేరుహలోచనాయ ।సమేక్షణాయై విషమేక్షణాయనమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 4 ॥ మందారమాలాకలితాలకాయైకపాలమాలాంకితకంధరాయ ।దివ్యాంబరాయై చ దిగంబరాయనమః శివాయై చ నమః శివాయ … Read more