Argala stotram lyrics in Kannada pdf with meaning, benefits and mp3 song

[ಅರ್ಗಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ] ᐈ Argala Stotram Lyrics In Kannada With PDF

Argala Stotram Lyrics In Kannada

ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ಅರ್ಗಳಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಃ ಋಷಿಃ। ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ। ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷೀರ್ದೇವತಾ। ಮಂತ್ರೋದಿತಾ ದೇವ್ಯೋಬೀಜಂ।
ನವಾರ್ಣೋ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಃ। ಶ್ರೀ ಸಪ್ತಶತೀ ಮಂತ್ರಸ್ತತ್ವಂ ಶ್ರೀ ಜಗದಂದಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀ ಪಠಾಂ ಗತ್ವೇನ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ॥

ಧ್ಯಾನಂ

ಓಂ ಬಂಧೂಕ ಕುಸುಮಾಭಾಸಾಂ ಪಂಚಮುಂಡಾಧಿವಾಸಿನೀಂ।
ಸ್ಫುರಚ್ಚಂದ್ರಕಲಾರತ್ನ ಮುಕುಟಾಂ ಮುಂಡಮಾಲಿನೀಂ॥
ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ರಕ್ತ ವಸನಾಂ ಪೀನೋನ್ನತ ಘಟಸ್ತನೀಂ।
ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಚ ವರಂ ಚಾಭಯಕಂ ಕ್ರಮಾತ್॥
ದಧತೀಂ ಸಂಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಮುತ್ತರಾಮ್ನಾಯಮಾನಿತಾಂ।

ಅಥವಾ

ಯಾ ಚಂಡೀ ಮಧುಕೈಟಭಾದಿ ದೈತ್ಯದಳನೀ ಯಾ ಮಾಹಿಷೋನ್ಮೂಲಿನೀ
ಯಾ ಧೂಮ್ರೇಕ್ಷನ ಚಂಡಮುಂಡಮಥನೀ ಯಾ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಶನೀ।
ಶಕ್ತಿಃ ಶುಂಭನಿಶುಂಭದೈತ್ಯದಳನೀ ಯಾ ಸಿದ್ಧಿ ದಾತ್ರೀ ಪರಾ
ಸಾ ದೇವೀ ನವ ಕೋಟಿ ಮೂರ್ತಿ ಸಹಿತಾ ಮಾಂ ಪಾತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ॥

ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ

ಓಂ ಜಯತ್ವಂ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡೇ ಜಯ ಭೂತಾಪಹಾರಿಣಿ।
ಜಯ ಸರ್ವ ಗತೇ ದೇವಿ ಕಾಳ ರಾತ್ರಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ॥1॥

ಮಧುಕೈಠಭವಿದ್ರಾವಿ ವಿಧಾತ್ರು ವರದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಯಂತೀ ಮಂಗಳಾ ಕಾಳೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಕಪಾಲಿನೀ ॥2॥

ದುರ್ಗಾ ಶಿವಾ ಕ್ಷಮಾ ಧಾತ್ರೀ ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ॥3॥

ಮಹಿಷಾಸುರ ನಿರ್ನಾಶಿ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸುಖದೇ ನಮಃ।
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ॥4॥

ಧೂಮ್ರನೇತ್ರ ವಧೇ ದೇವಿ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾರ್ಥ ದಾಯಿನಿ।
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ॥5॥

ರಕ್ತ ಬೀಜ ವಧೇ ದೇವಿ ಚಂಡ ಮುಂಡ ವಿನಾಶಿನಿ ।
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ॥6॥

ನಿಶುಂಭಶುಂಭ ನಿರ್ನಾಶಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಶುಭದೇ ನಮಃ
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ॥7॥

ವಂದಿ ತಾಂಘ್ರಿಯುಗೇ ದೇವಿ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯ ದಾಯಿನಿ।
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ॥8॥

ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪ ಚರಿತೇ ಸರ್ವ ಶತೃ ವಿನಾಶಿನಿ।
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ॥9॥

ನತೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚಾಪರ್ಣೇ ದುರಿತಾಪಹೇ।
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ॥10॥

ಸ್ತುವದ್ಭ್ಯೋಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಂ ತ್ವಾಂ ಚಂಡಿಕೇ ವ್ಯಾಧಿ ನಾಶಿನಿ
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ॥11॥

ಚಂಡಿಕೇ ಸತತಂ ಯುದ್ಧೇ ಜಯಂತೀ ಪಾಪನಾಶಿನಿ।
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ॥12॥

ದೇಹಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಮಾರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ದೇವೀ ಪರಂ ಸುಖಂ।
ರೂಪಂ ಧೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ಧೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ॥13॥

ವಿಧೇಹಿ ದೇವಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ವಿಧೇಹಿ ವಿಪುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಂ।
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ॥14॥

ವಿಧೇಹಿ ದ್ವಿಷತಾಂ ನಾಶಂ ವಿಧೇಹಿ ಬಲಮುಚ್ಚಕೈಃ।
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ॥15॥

ಸುರಾಸುರಶಿರೋ ರತ್ನ ನಿಘೃಷ್ಟಚರಣೇಽಂಬಿಕೇ।
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ॥16॥

ವಿಧ್ಯಾವಂತಂ ಯಶಸ್ವಂತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಂತಂಚ ಮಾಂ ಕುರು।
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ॥17॥

ದೇವಿ ಪ್ರಚಂಡ ದೋರ್ದಂಡ ದೈತ್ಯ ದರ್ಪ ನಿಷೂದಿನಿ।
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ॥18॥

ಪ್ರಚಂಡ ದೈತ್ಯದರ್ಪಘ್ನೇ ಚಂಡಿಕೇ ಪ್ರಣತಾಯಮೇ।
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ॥19॥

ಚತುರ್ಭುಜೇ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರ ಸಂಸ್ತುತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ।
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ॥20॥

ಕೃಷ್ಣೇನ ಸಂಸ್ತುತೇ ದೇವಿ ಶಶ್ವದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸದಾಂಬಿಕೇ।
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ॥21॥

ಹಿಮಾಚಲಸುತಾನಾಥಸಂಸ್ತುತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ।
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ॥22॥

ಇಂದ್ರಾಣೀ ಪತಿಸದ್ಭಾವ ಪೂಜಿತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ।
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ॥23॥

ದೇವಿ ಭಕ್ತಜನೋದ್ದಾಮ ದತ್ತಾನಂದೋದಯೇಽಂಬಿಕೇ।
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ॥24॥

ಭಾರ್ಯಾಂ ಮನೋರಮಾಂ ದೇಹಿ ಮನೋವೃತ್ತಾನುಸಾರಿಣೀಂ।
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ॥25॥

ತಾರಿಣೀಂ ದುರ್ಗ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಸ್ಯಾಚಲೋದ್ಬವೇ।
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ॥26॥

ಇದಂಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ತು ಮಹಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇನ್ನರಃ।
ಸಪ್ತಶತೀಂ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ವರಮಾಪ್ನೋತಿ ದುರ್ಲಭಂ ॥27॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಅರ್ಗಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಂ ॥

********

Also Read:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *