[അര്ഗലാ സ്തോത്രമ്] ᐈ Argala Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Argala Stotram Lyrics In Malayalam

അസ്യശ്രീ അര്ഗളാ സ്തോത്ര മംത്രസ്യ വിഷ്ണുഃ ഋഷിഃ। അനുഷ്ടുപ്ഛംദഃ। ശ്രീ മഹാലക്ഷീര്ദേവതാ। മംത്രോദിതാ ദേവ്യോബീജം।
നവാര്ണോ മംത്ര ശക്തിഃ। ശ്രീ സപ്തശതീ മംത്രസ്തത്വം ശ്രീ ജഗദംദാ പ്രീത്യര്ഥേ സപ്തശതീ പഠാം ഗത്വേന ജപേ വിനിയോഗഃ॥

ധ്യാനം

ഓം ബംധൂക കുസുമാഭാസാം പംചമുംഡാധിവാസിനീം।
സ്ഫുരച്ചംദ്രകലാരത്ന മുകുടാം മുംഡമാലിനീം॥
ത്രിനേത്രാം രക്ത വസനാം പീനോന്നത ഘടസ്തനീം।
പുസ്തകം ചാക്ഷമാലാം ച വരം ചാഭയകം ക്രമാത്॥
ദധതീം സംസ്മരേന്നിത്യമുത്തരാമ്നായമാനിതാം।

അഥവാ

യാ ചംഡീ മധുകൈടഭാദി ദൈത്യദളനീ യാ മാഹിഷോന്മൂലിനീ
യാ ധൂമ്രേക്ഷന ചംഡമുംഡമഥനീ യാ രക്ത ബീജാശനീ।
ശക്തിഃ ശുംഭനിശുംഭദൈത്യദളനീ യാ സിദ്ധി ദാത്രീ പരാ
സാ ദേവീ നവ കോടി മൂര്തി സഹിതാ മാം പാതു വിശ്വേശ്വരീ॥

ഓം നമശ്ചംഡികായൈ
മാര്കംഡേയ ഉവാച

ഓം ജയത്വം ദേവി ചാമുംഡേ ജയ ഭൂതാപഹാരിണി।
ജയ സര്വ ഗതേ ദേവി കാള രാത്രി നമോഽസ്തുതേ॥1॥

മധുകൈഠഭവിദ്രാവി വിധാത്രു വരദേ നമഃ
ഓം ജയംതീ മംഗളാ കാളീ ഭദ്രകാളീ കപാലിനീ ॥2॥

ദുര്ഗാ ശിവാ ക്ഷമാ ധാത്രീ സ്വാഹാ സ്വധാ നമോഽസ്തുതേ
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി ॥3॥

മഹിഷാസുര നിര്നാശി ഭക്താനാം സുഖദേ നമഃ।
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി॥4॥

ധൂമ്രനേത്ര വധേ ദേവി ധര്മ കാമാര്ഥ ദായിനി।
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി॥5॥

രക്ത ബീജ വധേ ദേവി ചംഡ മുംഡ വിനാശിനി ।
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി॥6॥

നിശുംഭശുംഭ നിര്നാശി ത്രൈലോക്യ ശുഭദേ നമഃ
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി॥7॥

വംദി താംഘ്രിയുഗേ ദേവി സര്വസൌഭാഗ്യ ദായിനി।
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി॥8॥

അചിംത്യ രൂപ ചരിതേ സര്വ ശതൃ വിനാശിനി।
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി॥9॥

നതേഭ്യഃ സര്വദാ ഭക്ത്യാ ചാപര്ണേ ദുരിതാപഹേ।
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി॥10॥

സ്തുവദ്ഭ്യോഭക്തിപൂര്വം ത്വാം ചംഡികേ വ്യാധി നാശിനി
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി॥11॥

ചംഡികേ സതതം യുദ്ധേ ജയംതീ പാപനാശിനി।
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി॥12॥

ദേഹി സൌഭാഗ്യമാരോഗ്യം ദേഹി ദേവീ പരം സുഖം।
രൂപം ധേഹി ജയം ദേഹി യശോ ധേഹി ദ്വിഷോ ജഹി॥13॥

വിധേഹി ദേവി കല്യാണം വിധേഹി വിപുലാം ശ്രിയം।
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി॥14॥

വിധേഹി ദ്വിഷതാം നാശം വിധേഹി ബലമുച്ചകൈഃ।
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി॥15॥

സുരാസുരശിരോ രത്ന നിഘൃഷ്ടചരണേഽംബികേ।
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി॥16॥

വിധ്യാവംതം യശസ്വംതം ലക്ഷ്മീവംതംച മാം കുരു।
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി॥17॥

ദേവി പ്രചംഡ ദോര്ദംഡ ദൈത്യ ദര്പ നിഷൂദിനി।
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി॥18॥

പ്രചംഡ ദൈത്യദര്പഘ്നേ ചംഡികേ പ്രണതായമേ।
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി॥19॥

ചതുര്ഭുജേ ചതുര്വക്ത്ര സംസ്തുതേ പരമേശ്വരി।
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി॥20॥

കൃഷ്ണേന സംസ്തുതേ ദേവി ശശ്വദ്ഭക്ത്യാ സദാംബികേ।
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി॥21॥

ഹിമാചലസുതാനാഥസംസ്തുതേ പരമേശ്വരി।
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി॥22॥

ഇംദ്രാണീ പതിസദ്ഭാവ പൂജിതേ പരമേശ്വരി।
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി ॥23॥

ദേവി ഭക്തജനോദ്ദാമ ദത്താനംദോദയേഽംബികേ।
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി ॥24॥

ഭാര്യാം മനോരമാം ദേഹി മനോവൃത്താനുസാരിണീം।
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി॥25॥

താരിണീം ദുര്ഗ സംസാര സാഗര സ്യാചലോദ്ബവേ।
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി ॥26॥

ഇദംസ്തോത്രം പഠിത്വാ തു മഹാസ്തോത്രം പഠേന്നരഃ।
സപ്തശതീം സമാരാധ്യ വരമാപ്നോതി ദുര്ലഭം ॥27॥

॥ ഇതി ശ്രീ അര്ഗലാ സ്തോത്രം സമാപ്തം ॥

********

Also Read:

Leave a Comment