[அர்க3லா ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Argala Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Argala Stotram Lyrics In Tamil

அஸ்யஶ்ரீ அர்க3ல்தா3 ஸ்தோத்ர மந்த்ரஸ்ய விஷ்ணு: ருஷி:। அநுஷ்டுப்ச2ந்த:3। ஶ்ரீ மஹாலக்ஷீர்தே3வதா। மந்த்ரோதி3தா தே3வ்யோபீ3ஜம்।
நவார்ணோ மந்த்ர ஶக்தி:। ஶ்ரீ ஸப்தஶதீ மந்த்ரஸ்தத்வம் ஶ்ரீ ஜக33ந்தா3 ப்ரீத்யர்தே2 ஸப்தஶதீ படா2ம் க3த்வேந ஜபே விநியோக:3

த்4யாநம்

ஓம் ப3ந்தூ4க குஸுமாபா4ஸாம் பஂசமுண்டா3தி4வாஸிநீம்।
ஸ்பு2ரச்சந்த்3ரகலாரத்ந முகுடாம் முண்ட3மாலிநீம்॥
த்ரிநேத்ராம் ரக்த வஸநாம் பீநோந்நத க4டஸ்தநீம்।
புஸ்தகம் சாக்ஷமாலாம் ச வரம் சாப4யகம் க்ரமாத்॥
34தீம் ஸம்ஸ்மரேந்நித்யமுத்தராம்நாயமாநிதாம்।

அத2வா

யா சண்டீ3 மது4கைடபா4தி3 தை3த்யத3ல்த3நீ யா மாஹிஷோந்மூலிநீ
யா தூ4ம்ரேக்ஷந சண்ட3முண்ட3மத2நீ யா ரக்த பீ3ஜாஶநீ।
ஶக்தி: ஶும்ப4நிஶும்ப4தை3த்யத3ல்த3நீ யா ஸித்3தி4 தா3த்ரீ பரா
ஸா தே3வீ நவ கோடி மூர்தி ஸஹிதா மாம் பாது விஶ்வேஶ்வரீ॥

ஓம் நமஶ்சண்டி3காயை
மார்கண்டே3ய உவாச

ஓம் ஜயத்வம் தே3வி சாமுண்டே3 ஜய பூ4தாபஹாரிணி।
ஜய ஸர்வ க3தே தே3வி கால்த3 ராத்ரி நமோஸ்துதே॥1॥

மது4கைட24வித்3ராவி விதா4த்ரு வரதே3 நம:
ஓம் ஜயந்தீ மங்க3ல்தா3 கால்தீ3 ப4த்3ரகால்தீ3 கபாலிநீ ॥2॥

து3ர்கா3 ஶிவா க்ஷமா தா4த்ரீ ஸ்வாஹா ஸ்வதா4 நமோஸ்துதே
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி ॥3॥

மஹிஷாஸுர நிர்நாஶி ப4க்தாநாம் ஸுக2தே3 நம:।
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி॥4॥

தூ4ம்ரநேத்ர வதே4 தே3வி த4ர்ம காமார்த2 தா3யிநி।
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி॥5॥

ரக்த பீ3ஜ வதே4 தே3வி சண்ட3 முண்ட3 விநாஶிநி ।
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி॥6॥

நிஶும்ப4ஶும்ப4 நிர்நாஶி த்ரைலோக்ய ஶுப4தே3 நம:
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி॥7॥

வந்தி3 தாங்க்4ரியுகே3 தே3வி ஸர்வஸௌபா4க்3ய தா3யிநி।
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி॥8॥

அசிந்த்ய ரூப சரிதே ஸர்வ ஶத்ரு விநாஶிநி।
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி॥9॥

நதேப்4ய: ஸர்வதா3 ப4க்த்யா சாபர்ணே து3ரிதாபஹே।
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி॥1௦॥

ஸ்துவத்3ப்4யோப4க்திபூர்வம் த்வாம் சண்டி3கே வ்யாதி4 நாஶிநி
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி॥11॥

சண்டி3கே ஸததம் யுத்3தே4 ஜயந்தீ பாபநாஶிநி।
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி॥12॥

தே3ஹி ஸௌபா4க்3யமாரோக்3யம் தே3ஹி தே3வீ பரம் ஸுக2ம்।
ரூபம் தே4ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே4ஹி த்3விஷோ ஜஹி॥13॥

விதே4ஹி தே3வி கல்யாணம் விதே4ஹி விபுலாம் ஶ்ரியம்।
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி॥14॥

விதே4ஹி த்3விஷதாம் நாஶம் விதே4ஹி ப3லமுச்சகை:।
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி॥15॥

ஸுராஸுரஶிரோ ரத்ந நிக்4ருஷ்டசரணேம்பி3கே।
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி॥16॥

வித்4யாவந்தம் யஶஸ்வந்தம் லக்ஷ்மீவந்தஂச மாம் குரு।
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி॥17॥

தே3வி ப்ரசண்ட3 தோ3ர்த3ண்ட3 தை3த்ய த3ர்ப நிஷூதி3நி।
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி॥18॥

ப்ரசண்ட3 தை3த்யத3ர்பக்4நே சண்டி3கே ப்ரணதாயமே।
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி॥19॥

சதுர்பு4ஜே சதுர்வக்த்ர ஸம்ஸ்துதே பரமேஶ்வரி।
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி॥2௦॥

க்ருஷ்ணேந ஸம்ஸ்துதே தே3வி ஶஶ்வத்34க்த்யா ஸதா3ம்பி3கே।
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி॥21॥

ஹிமாசலஸுதாநாத2ஸம்ஸ்துதே பரமேஶ்வரி।
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி॥22॥

இந்த்3ராணீ பதிஸத்3பா4வ பூஜிதே பரமேஶ்வரி।
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி ॥23॥

தே3வி ப4க்தஜநோத்3தா3ம த3த்தாநந்தோ33யேம்பி3கே।
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி ॥24॥

பா4ர்யாம் மநோரமாம் தே3ஹி மநோவ்ருத்தாநுஸாரிணீம்।
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி॥25॥

தாரிணீம் து3ர்க3 ஸம்ஸார ஸாக3ர ஸ்யாசலோத்33வே।
ரூபம் தே3ஹி ஜயம் தே3ஹி யஶோ தே3ஹி த்3விஷோ ஜஹி ॥26॥

இத3ம்ஸ்தோத்ரம் படி2த்வா து மஹாஸ்தோத்ரம் படே2ந்நர:।
ஸப்தஶதீம் ஸமாராத்4ய வரமாப்நோதி து3ர்லப4ம் ॥27॥

॥ இதி ஶ்ரீ அர்க3லா ஸ்தோத்ரம் ஸமாப்தம் ॥

********

Also Read:

Leave a Comment