[ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗଵଦ୍ଗୀତା] ᐈ (Chapter 10) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 10 Lyrics In Oriya/Odia ଅଥ ଦଶମୋଽଧ୍ୟାୟଃ । ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ।ଭୂୟ ଏଵ ମହାବାହୋ ଶୃଣୁ ମେ ପରମଂ ଵଚଃ ।ୟତ୍ତେଽହଂ ପ୍ରୀୟମାଣାୟ ଵକ୍ଷ୍ୟାମି ହିତକାମ୍ୟୟା ॥ 1 ॥ ନ ମେ ଵିଦୁଃ ସୁରଗଣାଃ ପ୍ରଭଵଂ ନ ମହର୍ଷୟଃ ।ଅହମାଦିର୍ହି ଦେଵାନାଂ ମହର୍ଷୀଣାଂ ଚ ସର୍ଵଶଃ ॥ 2 ॥ ୟୋ ମାମଜମନାଦିଂ ଚ ଵେତ୍ତି ଲୋକମହେଶ୍ଵରମ୍ ।ଅସଂମୂଢଃ ସ ମର୍ତ୍ୟେଷୁ ସର୍ଵପାପୈଃ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ॥ 3 ॥ ବୁଦ୍ଧିର୍ଜ୍ଞାନମସଂମୋହଃ … Read more