[శ్రీమద్భగవద్గీతా] ᐈ (Chapter 10) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Telugu Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 10 Lyrics In Telugu అథ దశమోఽధ్యాయః । శ్రీభగవానువాచ ।భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః ।యత్తేఽహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా ॥ 1 ॥ న మే విదుః సురగణాః ప్రభవం న మహర్షయః ।అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః ॥ 2 ॥ యో మామజమనాదిం చ వేత్తి లోకమహేశ్వరమ్ ।అసంమూఢః స మర్త్యేషు సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే ॥ 3 ॥ బుద్ధిర్జ్ఞానమసంమోహః … Read more