[શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા] ᐈ (Chapter 12) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Gujarati Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 12 Lyrics In Gujarati અથ દ્વાદશોઽધ્યાયઃ । અર્જુન ઉવાચ ।એવં સતતયુક્તા યે ભક્તાસ્ત્વાં પર્યુપાસતે ।યે ચાપ્યક્ષરમવ્યક્તં તેષાં કે યોગવિત્તમાઃ ॥ 1 ॥ શ્રીભગવાનુવાચ ।મય્યાવેશ્ય મનો યે માં નિત્યયુક્તા ઉપાસતે ।શ્રદ્ધયા પરયોપેતાસ્તે મે યુક્તતમા મતાઃ ॥ 2 ॥ યે ત્વક્ષરમનિર્દેશ્યમવ્યક્તં પર્યુપાસતે ।સર્વત્રગમચિંત્યં ચ કૂટસ્થમચલં ધ્રુવમ્ ॥ 3 ॥ સંનિયમ્યેંદ્રિયગ્રામં સર્વત્ર સમબુદ્ધયઃ ।તે … Read more