[શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા] ᐈ (Chapter 4) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Gujarati Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 4 Lyrics In Gujarati અથ ચતુર્થોઽધ્યાયઃ । શ્રીભગવાનુવાચ ।ઇમં વિવસ્વતે યોગં પ્રોક્તવાનહમવ્યયમ્ ।વિવસ્વાન્મનવે પ્રાહ મનુરિક્ષ્વાકવેઽબ્રવીત્ ॥ 1 ॥ એવં પરંપરાપ્રાપ્તમિમં રાજર્ષયો વિદુઃ ।સ કાલેનેહ મહતા યોગો નષ્ટઃ પરંતપ ॥ 2 ॥ સ એવાયં મયા તેઽદ્ય યોગઃ પ્રોક્તઃ પુરાતનઃ ।ભક્તોઽસિ મે સખા ચેતિ રહસ્યં હ્યેતદુત્તમમ્ ॥ 3 ॥ અર્જુન ઉવાચ ।અપરં ભવતો … Read more