[ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാ] ᐈ (Chapter 4) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Malayalam Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 4 Lyrics In Malayalam അഥ ചതുര്ഥോഽധ്യായഃ । ശ്രീഭഗവാനുവാച ।ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയമ് ।വിവസ്വാന്മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേഽബ്രവീത് ॥ 1 ॥ ഏവം പരംപരാപ്രാപ്തമിമം രാജര്ഷയോ വിദുഃ ।സ കാലേനേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരംതപ ॥ 2 ॥ സ ഏവായം മയാ തേഽദ്യ യോഗഃ പ്രോക്തഃ പുരാതനഃ ।ഭക്തോഽസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹ്യേതദുത്തമമ് ॥ 3 ॥ അര്ജുന ഉവാച ।അപരം ഭവതോ … Read more