[శ్రీమద్భగవద్గీతా] ᐈ (Chapter 6) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Telugu Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 6 Lyrics In Telugu అథ షష్ఠోఽధ్యాయః । శ్రీభగవానువాచ ।అనాశ్రితః కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః ।స సంన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్నిర్న చాక్రియః ॥ 1 ॥ యం సంన్యాసమితి ప్రాహుర్యోగం తం విద్ధి పాండవ ।న హ్యసంన్యస్తసంకల్పో యోగీ భవతి కశ్చన ॥ 2 ॥ ఆరురుక్షోర్మునేర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే ।యోగారూఢస్య తస్యైవ శమః కారణముచ్యతే ॥ 3 ॥ యదా హి … Read more