[ભાગ્યદા લક્ષ્મી બારમ્મા] ᐈ Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics In Gujarati Pdf

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics In Gujarati રાગમ્: શ્રી (મેળકર્ત 22 ખરહરપ્રિય જન્યરાગ)આરોહણ: S ઱2 ં1 P ણ2 Sઅવરોહણ: S ણ2 P ડ2 ણ2 P ં1 ઱2 G2 ઱2 S તાળમ્: આદિરૂપકર્ત: પુરંધર દાસભાષા: કન્નડ પલ્લવિભાગ્યદા લક્ષ્મી બારમ્માનમ્મમ્મ શ્રી સૌ (ભાગ્યદા લક્ષ્મી બારમ્મા) ચરણમ્ 1હેજ્જેયે મેલોંદ્ હેજ્જેય નિક્કુત (હેજ્જેયે મેલે હેજ્જે નિક્કુત)ગજ્જે કાલ્ગલા ધ્વનિયા તોરુત (માડુત)સજ્જન સાધૂ પૂજેયે વેળેગે મજ્જિગેયોળગિન બેણ્ણેયંતે … Read more