[ଭାଗ୍ଯଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାରମ୍ମା] ᐈ Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics In Oriya/Odia ରାଗମ୍: ଶ୍ରୀ (ମେଳକର୍ତ 22 ଖରହରପ୍ରିଯ ଜନ୍ଯରାଗ)ଆରୋହଣ: S ଱2 ଂ1 P ଣ2 Sଅଵରୋହଣ: S ଣ2 P ଡ2 ଣ2 P ଂ1 ଱2 G2 ଱2 S ତାଳମ୍: ଆଦିରୂପକର୍ତ: ପୁରଂଧର ଦାସଭାଷା: କନ୍ନଡ ପଲ୍ଲଵିଭାଗ୍ଯଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାରମ୍ମାନମ୍ମମ୍ମ ଶ୍ରୀ ସୌ (ଭାଗ୍ଯଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାରମ୍ମା) ଚରଣମ୍ 1ହେଜ୍ଜେଯେ ମେଲୋଂଦ୍ ହେଜ୍ଜେଯ ନିକ୍କୁତ (ହେଜ୍ଜେଯେ ମେଲେ ହେଜ୍ଜେ ନିକ୍କୁତ)ଗଜ୍ଜେ କାଲ୍ଗଲା ଧ୍ଵନିଯା ତୋରୁତ (ମାଡୁତ)ସଜ୍ଜନ ସାଧୂ ପୂଜେଯେ ଵେଳେଗେ ମଜ୍ଜିଗେଯୋଳଗିନ ବେଣ୍ଣେଯଂତେ … Read more