[ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ] ᐈ Bhaja Govindam Stotram Lyrics In Kannada With PDF

Bhaja Govindam Stotram lyrics in Kannada pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Bhaja Govindam Stotram Lyrics In Kannada ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೇ ।ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ಸನ್ನಿಹಿತೇ ಕಾಲೇನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತಿ ಡುಕ್ರಿಂಕರಣೇ ॥ 1 ॥ ಮೂಢ ಜಹೀಹಿ ಧನಾಗಮತೃಷ್ಣಾಂಕುರು ಸದ್ಬುದ್ಧಿಂ ಮನಸಿ ವಿತೃಷ್ಣಾಂ ।ಯಲ್ಲಭಸೇ ನಿಜ ಕರ್ಮೋಪಾತ್ತಂವಿತ್ತಂ ತೇನ ವಿನೋದಯ ಚಿತ್ತಂ ॥ 2 ॥ ನಾರೀ ಸ್ತನಭರ ನಾಭೀದೇಶಂದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಾ ಗಾ ಮೋಹಾವೇಶಂ ।ಏತನ್ಮಾಂಸ ವಸಾದಿ ವಿಕಾರಂಮನಸಿ ವಿಚಿಂತಯಾ ವಾರಂ ವಾರಂ ॥ 3 ॥ ನಳಿನೀ ದಳಗತ ಜಲಮತಿ ತರಳಂತದ್ವಜ್ಜೀವಿತ … Read more