[భవానీ అష్టకం] ᐈ Bhavani Ashtakam Lyrics In Telugu Pdf

Bhavani Ashtakam Lyrics In Telugu న తాతో న మాతా న బంధుర్న దాతాన పుత్రో న పుత్రీ న భృత్యో న భర్తాన జాయా న విద్యా న వృత్తిర్మమైవగతిస్త్వం గతిస్త్వం త్వమేకా భవాని ॥ 1 ॥ భవాబ్ధావపారే మహాదుఃఖభీరుపపాత ప్రకామీ ప్రలోభీ ప్రమత్తఃకుసంసారపాశప్రబద్ధః సదాహంగతిస్త్వం గతిస్త్వం త్వమేకా భవాని ॥ 2 ॥ న జానామి దానం న చ ధ్యానయోగంన జానామి తంత్రం న చ స్తోత్రమంత్రంన జానామి పూజాం … Read more