[બિલ્વાષ્ટકમ્] ᐈ Bilvashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Bilvashtakam Stotram Lyrics In Gujarati ત્રિદળં ત્રિગુણાકારં ત્રિનેત્રં ચ ત્રિયાયુધં ।ત્રિજન્મ પાપસંહારં એકબિલ્વં શિવાર્પિતં ॥ 1 ॥ ત્રિશાખૈઃ બિલ્વપત્રૈશ્ચ અચ્છિદ્રૈઃ કોમલૈઃ શુભૈઃ ।તવપૂજાં કરિષ્યામિ એકબિલ્વં શિવાર્પિતં ॥ 2 ॥ દર્શનં બિલ્વવૃક્ષસ્ય સ્પર્શનં પાપનાશનં ।અઘોરપાપસંહારં એકબિલ્વં શિવાર્પિતં ॥ 3 ॥ સાલગ્રામેષુ વિપ્રેષુ તટાકે વનકૂપયોઃ ।યજ્ઞ્નકોટિ સહસ્રાણાં એકબિલ્વં શિવાર્પિતં ॥ 4 ॥ દંતિકોટિ સહસ્રેષુ અશ્વમેધ શતાનિ ચ … Read more